Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

16 października Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Kreatywna Europa, komponent Kulturazaproszenie do składania wniosków EACEA/34/2018. Wsparcie otrzymają najlepsze projekty dotyczące współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury, promujące europejskie wartości i przyczyniające się do międzynarodowego obiegu dzieł sztuki.

Program: Kreatywna Europa, komponent Kultura

Termin na składanie aplikacji: 11 grudnia 2018, godz. 12:00

Kwota dofinansowania: maksymalnie 50-60% kosztów kwalifikowalnych (w zależności od skali projektu)

Termin rozpoczęcia działań projektowych: między 1 września a 15 grudnia 2019 (rozpoczęcie działań projektowych)

Maksymalne dofinansowanie: 200 000 EUR lub 2 000 000 EUR

Maksymalny czas trwania projektu: 48 miesięcy

O granty mogą ubiegać się prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym. Lider projektu musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

W zależności od skali projektu, a także od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach:

1) kategorii 1 – projekt realizowany przez lidera i minimum 2 partnerów, z których każdy z nich musi posiadać siedzibę w innym kraju biorącym udział w programie. W ramach tej kategorii maksymalne dofinansowanie UE wynosi 200 tys. euro, co może stanowić do 60% kosztów kwalifikowalnych.

2) kategorii 2 – projekt realizowany przez lidera i minimum 5 partnerów zagranicznych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 2 mln euro, co może stanowić do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Projekty będą oceniane z uwzględnieniem czterech głównych kryteriów, tj. istotności, jakości projektu, zasięgu (promocja, rozpowszechnianie informacji o programie Kreatywna Europa i o projekcie) oraz jakości partnerstwa.

Budżet przeznaczony na niniejszy nabór wniosków to 44 659 800 euro. W celu zachowania właściwych proporcji finansowych, na realizację projektów współpracy na mniejszą skalę przeznaczono co najmniej 17,8 mln euro.

Mając na uwadze obecne wyzwania UE, Komisja Europejska planuje przeznaczyć ok. 25% środków z puli na współpracę na mniejszą skalę na projekty promujące integrację społeczną imigrantów i uchodźców.

Więcej informacji o naborze znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej, oraz na stronie programu Kreatywna Europa w polskiej wersji językowej.