Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wiadomo, iż ok. 96% paliw wykorzystywanych w transporcie to paliwa pochodzące z przeróbki ropy naftowej, która jest źródłem wyczerpywalnym i niestety mało ekologicznym. Z tego względu, oraz mając na uwadze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, dąży się do zastosowania alternatywnych źródeł energii w transporcie. Taką alternatywę może stanowić LNG – ( ang. Liquified Natural Gas) gaz ziemny w postaci ciekłej o temperaturze -162ºC, którego skraplanie wiąże się z bardzo dokładnym oczyszczeniem m.in. z dwutlenku węgla i azotu. Skroplony gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo dla transportu, głównie w ciężkim transporcie kołowym. Od niedawna LNG jest wykorzystywany jako paliwo do zasilania jednostek pływających. Przykładem takiego zastosowania jest zbudowany przez Gdańską Stocznię „Remontowa” prom fiordowy zasilany metanem. Ta jednostka pływająca o nazwie projektowej B607 zdobyła prestiżową nagrodę 'Ekologicznego Statku Roku’, przyznaną 16 marca 2010 roku w Kopenhadze w ramach konferencji Green Ship Technology Conference. Zastosowanie LNG w transporcie morskim omawiano na konferencji “Green Shipping – LNG as fuel for vessels” zorganizowanym przez Misję Norwegii przy Unii Europejskiej w Brukseli dnia 6 listopada b.r. Norwegia jako jeden z największych dostawców naturalnego gazu do Europy posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w introdukcji alternatywnych źródeł energii oraz konstrukcji potrzebnej infrastruktury. Na konferencji, doświadczenia norweskich ekspertów zostały skonfrontowane ze stanowiskiem polityków z Komisji Europejskiej i Parlamentu oraz przedstawicieli władz portowych i sektora transportu morskiego. Prelegenci podkreślali, nie tylko ekologiczne aspekty zastosowania LNG, ale również jego konkurencyjność cenową w stosunku do paliw pochodzących z ropy naftowej. Ta przewaga ekonomiczna nie jest jednak wykorzystana ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury, warunkującej utrzymanie niskich cen tego paliwa. Ponadto, regulacje prawne dotyczące reguł bezpieczeństwa stosowania LNG są niejednolite i rozproszone, co powoduje dystansowanie się do tematu przez sektor transportu morskiego i blokuje naturalne siły rynkowe. Najważniejszym jednak aspektem, który prowokuje intensywne debaty nad alternatywnymi źródłami energii takimi jak LNG jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Z tego też względu trwa intensywna budowa gazoportu (terminalu LNG) w Świnoujściu, który pozwoli na odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie.

Listopadową konferencję zakończono uwagami, iż do pełnego wykorzystania potencjału LNG potrzebna jest odpowiednia infrastruktura oraz jednolite regulacje administracyjne i prawne. Ponadto, trzeba mieć na uwadze, iż LNG jest również paliwem kopalnym i nie eliminuje w dużym stopniu emisji CO2 do atmosfery. W związku z tym istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań nad odnawialnymi źródłami energii jako długofalowej alternatywy dla energii z paliw kopalnych.