Dziś podczas posiedzenia Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów została przyjęta opinia „Zdrowie psychiczne”, której sprawozdawcą jest marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Opinia nawiązuje do komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego opublikowanego w czerwcu 2023 r.

Jednym z podstawowych postulatów opinii jest konieczność całościowego podejścia do tematyki zdrowia psychicznego i nieograniczanie go jedynie do kwestii polityki zdrowotnej. Zdaniem marszałka Struka niezwykle istotnym czynnikiem w prewencji zaburzeń psychicznych jest polityka społeczna nakierowana na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu, bezrobociu a także bezdomności oraz zaburzeniom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych. Taka polityka może pozwolić na lepsze zapobieganie problemom zdrowia psychicznego i zmierzyć się z ich pierwotnymi przyczynami. Kluczową rolę do odegrania w prewencji mają również edukacja, kultura, sport czy dostęp do terenów zielonych.

Opinia podkreśla, że zdrowie psychiczne jest tak samo istotne jak zdrowie fizyczne i jest powszechnym prawem człowieka mającym fundamentalne znaczenie dla rozwoju osobistego i społeczno-gospodarczego a nie dobrem luksusowym.

Problemy natury psychicznej są w UE jedną z głównych przyczyną utraty lat życia w zdrowiu i stanowią jedno z największych wyzwań z perspektywy zapewnienia ogólnego dobrobytu i zrównoważonego rozwoju w europejskich społeczeństwach.

Sprawozdawca w sposób szczególny podkreślił konieczność pilnych działań na rzecz poprawy alarmującej sytuacji wśród dzieci i młodzieży a także grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne i zmagających się z dyskryminacją.

Opinia zostanie przyjęta na sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniach 17-18 kwietnia. Wówczas poznamy jej ostateczny kształt.