Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komitet Regionów zwołuje swoje  posiedzenie plenarne 5 do 6 razy w roku. Jubileuszowa 100. sesja Komitetu odbyła się 11 i 12 kwietnia w Brukseli.

Każde zgromadzenie plenarne członków jest poprzedzone spotkaniami delegacji narodowych. Polscy członkowie, w tym marszałek Mieczysław Struk, spotkali się w swoim gronie w dn.11 kwietnia, aby omówić kluczowe punkty sesji plenarnej. W czasie spotkania poruszono m.in. kwestie polskiego stanowiska do projektu wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Stanowisko ze strony Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE prezentowała pani Karolina Kierońska, koordynator wydziału polityki regionalnej i spójności.

Obrady zgromadzenia ogólnego rozpoczęły się od krótkiego słowa wstępnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Następnie poruszono, m.in, takie tematy jak: Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wspieranie przemysłu europejskiego w celu ożywienia wzrostu gospodarczego, wytyczne UE dotyczycące pomocy państwa w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w kryzysie oraz decentralizacja w Unii Europejskiej i rola samorządów lokalnych i regionalnych w kształtowaniu i realizacji polityki UE. Dodatkowo, debatowano nad projektami opinii dotyczącymi rozwoju unijnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz nad komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym nowego podejścia do systemów edukacji w Europie.

W czasie sesji Mieczysław Struk pogratulował również osobiście Maciejowi Kobylińskiemu, prezydentowi miasta Słupska. Sporządzona przez prezydenta opinia na temat wsparcia UE na rzecz zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji została przyjęta jednogłośnie przez zgromadzenie plenarne.

Komitet Regionów powstał w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. W Komitecie zasiada 344 członków, reprezentujących łącznie ponad 250 regionów i miast ze wszystkich 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. W ramach europejskiego procesu legislacyjnego Komisja Europejska jest zobowiązana do zasięgania opinii Komitetu Regionów w dziedzinach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych.

oprac. Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli