Na rozpoczęciu projektu "Creative Circular Cities" w Rydze 6 miast pilotażowych biorących udział w projekcie: Aarhus, Gdynia, Kilonia, Ryga, Talin i Turku przedstawiły swój wstępny plan działania podczas projektu.


Odpady wielkogabarytowe jako zasób

W Gdyni projekt jest implementowany przez dwóch partnerów: Centrum Designu w Gdyni, które reprezentuje władze miasta oraz Stowarzyszenie ,,Pomorskie w Unii Europejskiej’’

Centrum Designu planuje w ramach projektu stworzyć strategię i program pilotażowy zarządania odpadami w Gdyni. Zostanie to przeprowadzone poprzez organizację serii warsztatów i sesji szkoleniowych przeznaczonych dla sektora designu i biznesu, a także poprzez działania edukacyjne, w których uczestniczyć będą mieszkańcy Gdyni.

Celem projektu w Gdyni jest odnowienie obecnej strony internetowej dotyczącej zarządzania odpadami wielkogabarytowymi lub, jeśli będzie to konieczne, stworzenie nowej. Każdy etap projektu będzie oparty na danych zebranych podczas lokalnych badań, a także na podstawie wsłuchiwania się w doświadczenia gdynian.

,,Dawcy’’ i ,,Odbiorcy’’ odpadów wielkogabarytowych zostaną zmapowani, a także zostanie zainicjowana współpraca pomiędzy sektorem publicznym i biznesem.

,,Wraz z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego będziemy się wzajemnie wspierać i inspirować w naszej drodze ku redukcji odpadów, w tym odpadów wielkogabarytowych. Każdy z nas ma wielką role do zagrania” Są to słowa Natalii Kawczyńskiej kierowniczki w Centrum Designu.


Testowanie modeli biznesowych opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym podczas Karnawału Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Turku

Plan projektu w Turku obejmuje inkubator przedsiębiorczości stworzony przez Politechnikę Humak, Karnawał Gospodarki o Obiegu Zamkniętym stworzony przez Walonię/Regionalną Radę Południowo-Zachodniej Finlandii i współtworzenie przestrzeni prowadzone przez miasto Turku. Inkubator połączy doświadczone branże biznesowe i artystów w celu stworzenia nowych modeli biznesowych uwzględniających gospodarkę o obiegu zamkniętym, poprzez wdrażanie kreatywnych rozwiązań.

Karnawał Gospodarki o Obiegu Zamkniętym działa jako platforma do testowania rozwiązań biznesowych i sprawianiu poprzez działania takie jak ,,obiady nadwyżki żywnościowej”, pchle targi, wymianę dóbr, usługi naprawcze, rozwiązania wspólnego użytku, wystawy sztuki w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym itd, iż jest ona dostrzegana przez mieszkańców. Karnawał Gospodarki o Obiegu Zamkniętym jest planowany i implementowany we współpracy z mieszkańcami, wspólnotami mieszkaniowymi, przedsiębiorcami, szkołami, aktorami społeczeństwa obywatelskiego i innymi interesariuszami.

Projekty pilotażowe w Turku będą prowadzone poprzez współtworzenie przestrzeni CCC, co ma na celu zbliżenie do siebie i nawiązanie dialogu pomiędzy kluczowymi stronami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz kultury i biznesu w Turku. Utworzona przez powyższe strony platforma będzie połączona z Mapą Zamkniętego Obiegu i Zespołem ds. Klimatu, którego długoterminowym zadaniem będzie promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Turku.


Projekt CCC dodaje rozmachu inicjatywom obiegu zamkniętego w Kilonii

Kilonia to pierwsze certyfikowane ,,Miasto Zero Waste’’ w Niemczech, pracuje ona obecnie nad kompleksową transformacją lokalnego społeczeństwa, w celu przekształcenia go w zrównoważoną i pełną szacunku dla cennych zasobów społeczność. Kilonia pracuje obecnie nad ponad 70 inicjatywami związanymi z gospodarką o obiegu zamkniętym, co daje potencjał do osiągnięcia punktu zwrotnego, prowadzącego do ustanowienia systemu górnictwa miejskiego. Zważając na powyższe projekt CCC jest dla Kilonii ogromną szansą na wsparcie dla sektora CCSI, by stał się on głównym partnerem w procesie transformacji.

Trzech lokalnych partnerów projektu- Heinrich Böll Foundation Shleswig-Holstein, Anschar GmbH I Zero Waste Kiel e.V. wyznaczyli sobie za cel implementację poszczególnych projektów, które wspierają gospodarkę o obiegu zamkniętym prowadzoną przez CCSI. Pierwszym krokiem będzie utworzenie grupy dowodzącej składającej się z wyżej wymienionych partnerów, władz lokalnych i innych interesariuszy, która ma pomóc w opracowaniu wspólnej strategii dla gospodarki o obiegu zamkniętym w Kilonii.

Następnie, poprzez prowadzenie dwóch warsztatów, partnerzy projektu pomogą w rozpowszechnieniu ich wiedzy na temat angażowania obywateli i rozwoju startegii wśród międzynarodowego środowiska projektu CCC. W planach jest zaangażowanie obywateli Kilonii w dwa warsztaty szkoleniowe organizowane w ich sąsiedztwie, by zachęcić ich do wykorzystywania rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w ich codziennym życiu.

Dla umocnienia sektora biznesu, trzy projekty zostaną wprowadzone i powielone w 2025 i 2026 roku: zamkniętoobiegowy katalizator, zamkniętoobiegowe piaskownica, zamkniętoobiegowa scena. Wszystkie z nich dostarczą uczestnikom istotnych informacji dla tworzenia zamkniętoobiegowych start-upów, będą również pomagać w implementowaniu i informowaniu opinii publicznej o zamkniętoobiegowych rozwiązaniach w sektorze kreatywnym.

Ostatnim etapem, którego podejmie się Kilonia będzie organizacja i bycie gospodarzem konferencji na temat gospodarki o obiegu zamkniętym w CCSI, w 2025 roku.


Angażowanie obywateli Rygi w tworzenie ,,zamkniętoobiegowego ogrodu’’

Agencja Energetyczna w Rydze, która reprezentuje władze miasta Rygi w projekcie, rozwija długoterminową strategię zamkniętoobiegową dla miasta, w której projekt CCC również gra swoją rolę.

W czasie projektu odbędą się działania angażujące obywatli oraz organizacje wspierające biznes i biznes kreatywny. Obywatele Rygi zostaną włączeni w tworzenie przez bibliotekę miejską, ogrodu działającego na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym, na przedmieściach Bolderāja. Specjaliści od wspierania biznesu będą mieli okazję do zdobycia nowej wiedzy na temat rozwoju zamkniętoobiegowych modeli biznesowych i inkubatorów przedsiębiorczości. W tym samym czasie przedstawiciele kreatywnych przedsiębiorstw będą mogli spotkać się na Dniach Biznesu i uzyskać informację zwrotną na temat ich pomysłów, z perspektywy zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.


Aarhus w trakcie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Miasto Aarhus jest oddane procesowi transformacji na gospodarkę o obiegu zamkniętym, mającego na celu ograniczenie konsumpcji, usprawnienie przepływu materiałów oraz zminimalizowaniu ilości odpadów. Władze miasta zauważają nagłą potrzebę zmiany modelu wzorców konsumpcji, zarówno na poziomie miejskim, jak i wspólnotowym. Wstępny etap to uznanie konieczności przyjęcia zrównoważonych praktyk podczas wykonywania czynności służbowych przez administrację. W konsekwencji w 2022 roku został utworzony międzydepartamentowy zespół ds. gospodarki o obiegu zamkniętym. Działania tego zewnętrznego zespołu są dedykowane promowaniu innowacji, wspieraniu kultury prewencyjnej, stawianiu wyzwań konwencjonalnym normom administracyjnym oraz promowaniu iterdyscyplinarnego i innowacyjnego myślenia.

W projekcie CCC Aarhus będzie korzystać szczególnie z doświadczeń wewnętrznej sieci gospodarki o obiegu zamkniętym jako modelu interdyscyplinarnej współpracy nad tego typu gospodarką. Zostanie to wprowadzone na poziomie wspólnotowego targetowania tekstyliów, recyklingu i ustanawiania bardziej spójnego i holistycznego podejścia do naprawy, sprawiedliwej przemiany i praktyk branżowych. Będzie to zestawienie lokalnej przestrzeni z władzami, klastrem przemysłowym, organizacjami pozarządowymi, obywatelami i lokalnymi aktorami CCSI.

Aarhus jest zaangażowany w poszerzanie tego modelu we współpracy z partnerami z obszaru Morza Bałtyckiego i lokalnym partnerem- Klastrem Lifestylu i Designu, promując innowację i zrównoważony rozwój na szerszą skalę.


Kreatywny Inkubator Przedsiębiorczości w Talinie uczy firmy zrównoważonego rozwoju

Talin jako jedno z sześciu testowych miast projektu CCC, planuje wiele aktywności realizowanych poprzez Kreatywny Inkubator Przedsiębiorczości w Talinie.

Podczas trwania projektu CCC odbędzie się kilka warsztatów i szkoleń dla przedsiębiorstw, dotyczących takich tematów jak np.: rozwój modeli biznesowych opartych na zrównoważonym rozwoju, czasu życia produktów i opakowań, udostępniania odpadów przemysłowych, recyklingu odpadów przemysłowych, usług cyrkulacyjnych itd. Odbędzie się również mentoring, sesje dzielenia się dobrymi praktykami i przykładami oraz wydarzenia networkingowe, w celu zachęcenia przedsiębiorców do rozpoczęcia współpracy. Ponadto, znaczna ilość próbek zrównoważonych materiałów, zostanie zebrana i skategoryzowana w Bibliotece Zrównoważonych Materiałów. Dodatkowo, odbędzie się wszechstronna i pełna informacji wystawa na temat zrównoważonego stylu życia.

Projekt ,,Creative Circular Cities” jest finansowany przez Program Unii Europejskiej Interreg Region Morza Bałtyckiego, w celu promocji przemian cyrkulacyjnych na poziomie regionalnym, przy pomocy włączania CCSI w ten proces.