Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Według propozycji Komisji Europejskiej na zintegrowane działania miejskie kraje członkowskie UE będą musiały przeznaczyć znaczną część krajowej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także przygotować specjalne rozwiązania implementacyjne włączające organy poziomu lokalnego. W nawiązaniu do tych propozycji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało konferencję, na której zaprezentowano Założenia Krajowej Polityki Miejskiej, a także potencjalne kierunki wsparcia miast z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Punktem wyjścia do dyskusji były cele i zasady określone w Długo i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju oraz w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Krajowa Polityka Miejska będzie uszczegółowiać powyższe dokumenty strategiczne w kontekście rozwoju miast.

Minister Bieńskowska zaznaczyła, że w założeniach po raz pierwszy zdefiniowano tę politykę (krajowa polityka miejska jest celowym, ukierunkowanym terytorialnie działaniem państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystania potencjału miast w procesach rozwoju kraju), zidentyfikowano wyzwania, jakie stoją przed obszarami miejskimi oraz sformułowano główne cele polityki miejskiej.

Dodatkowo, polityka miejska według tej koncepcji będzie realizowana w odniesieniu do miast i obszarów wokół nich, a więc również wobec gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Minister wyraziła nadzieję, że założenia do KPM staną się podstawą do sformułowania propozycji zmian prawnych, organizacyjnych i finansowych dotyczących sfery rozwoju miast. Planowane jest, że wstępne założenia zostaną przyjęte przez rząd jeszcze w czerwcu.

W trakcie konferencji poruszony został również wątek rozwiązań dla miast w ramach polityki spójności w przyszłym okresie programowania 2014-2020. Coraz częściej podkreślą się, że wymiar miejski polityki spójności nabiera coraz większego znaczenia, czego dowodem są kierunki myślenia Komisji Europejskiej wyrażone w propozycji rozporządzeń dla perspektywy 2014-2020.  W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej oraz reprezentacji władz regionalnych jak i lokalnych.

Więcej informacji i materiały z konferencji do pobrania na stronie:

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/Konferencja_miasta_w_polityce_rozwoju_210512.aspx 

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku