Komisja Europejska zaproponowała dziś nowe wnioski rozporządzeń, które pomogą zapobiec zanieczyszczeniom środowiska i przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ramach celu neutralności klimatycznej.

Nowe przepisy dot. emisji przemysłowych

Pomimo wdrożenia unijnej dyrektywy działalność przemysłowa (m.in. produkcja energii elektrycznej i cementu, gospodarowanie odpadami oraz intensywny chów zwierząt gospodarskich) nadal powoduje emisje szkodliwych substancji do środowiska, które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych.

Konieczne stało się usprawnienie niektórych jej aspektów i aktualizacja zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ duże zakłady przemysłowe nadal powodują w Europie ponad połowę emisji do powietrza spowodowanych działalnością człowieka.

Najważniejsze zmiany nowej propozycji dyrektywy : 

  • Efektywniejsze pozwolenia dla instalacji – organy wydające pozwolenia w państwach członkowskich będą zobowiązane do stosowania surowszych dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń podczas zmiany pozwoleń lub ustanawiania warunków nowego pozwolenia.
  • Więcej pomocy dla liderów innowacji w Unii Europejskiej – unijne ramy zapobiegania emisjom przemysłowym i ich kontroli staną się bardziej przyszłościowe i innowacyjne, w tym poprzez ustanowienie Ośrodka Innowacji w dziedzinie Transformacji Przemysłowej i Emisji Przemysłowych.
  • Wspieranie inwestycji sektora przemysłu w gospodarkę o obiegu zamkniętym.
  • Synergie między usuwaniem zanieczyszczeń a obniżaniem emisyjności – zapewnienie, aby techniki usuwania zanieczyszczeń i obniżania emisyjności występowały łącznie, w miarę możliwości, aby osiągnąć najlepsze wyniki w zakresie zdrowia i środowiska oraz wykorzystać synergię technologiczną i inwestycyjną.

Nowe przepisy obejmą również większą liczbę instalacji, w szczególności:

  • Większą liczbę dużych gospodarstw prowadzących intensywny chów zwierząt.
  • Wydobycie minerałów i metali przemysłowych oraz wielkoskalowa produkcja baterii.

Zwiększona zostanie także przejrzystość i udział społeczeństwa w procesie wydawania pozwoleń. Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zostanie przekształcony w unijny portal emisji przemysłowych, poprzez który obywatele będą mogli uzyskać dostęp do danych dotyczących pozwoleń wydanych w dowolnym miejscu w Europie, a także informacje o zanieczyszczającej środowisko działalności prowadzonej w ich bezpośrednim otoczeniu.  

Nowe przepisy dot. fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową

Komisja Europejska zaproponowała również dwa nowe rozporządzenia mające na celu ściślejszą kontrolę fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) i substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO). Oba są bardzo silnymi gazami cieplarnianymi wytwarzanymi przez człowieka, które po uwolnieniu do atmosfery przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Substancje zubożające warstwę ozonową uszkadzają warstwę ozonową, która chroni Ziemię przed niebezpiecznym promieniowaniem ultrafioletowym emitowanym przez słońce.

Chociaż obowiązujące prawodawstwo UE znacznie ograniczyło już stosowanie i emisje tych gazów, proponowane dziś rozporządzenia jeszcze bardziej ograniczą emisje i zachęcą do wykorzystywania przyjaznych dla środowiska rozwiązań alternatywnych.