Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska  w dniu 10 września 2013 r. przedstawiła nowy program NAIADES II, którego celem jest zwiększenie liczby przewozów towarowych rzekami i kanałami w Europie przy jednoczesnym stałym podnoszeniu jakości wodnego transportu śródlądowego. Planowane działania mają na celu zwiększenie wykorzystania 37 tys. km dróg wodnych w Europie, a dzięki wprowadzeniu pewnych zmian i ujednoliceń przewóz towarów transportem wodnym ma stać się łatwiejszy i bardziej ekologiczny. Program działań NAIADES II ma również przyczynić się do stworzenia stabilnych długoterminowych ram dla inwestycji w żeglugę śródlądową, rozszerzenia działań na rzecz innowacyjności takiego transportu oraz wprowadzenie nowych krótko i średnioterminowych rozwiązań, takich jak np. zmiana kosztownych wymogów technicznych.

Komisja Europejska proponuje podjęcie działań w obszarach dotyczących:

Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades2_en.htm

http://www.portalmorski.pl/zegluga/zegluga-srodladowa/35467-ke-o-lepszym-wykorzystaniu-drog-wodnych-w-europie