Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

16 lutego br. Komisja Europejska przedstawiła projekt Regionalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego (RWRS). Ma on na celu zmierzenie poziomu rozwoju społecznego 272 europejskich regionów, jako uzupełnienie tradycyjnych wskaźników postępu gospodarczego. Wynik indeksu obliczany będzie w skali od 0 do 100 dla każdego z jego 50 komponentów. Za pomocą RWRS można będzie również określić słabe i mocne strony wyników gospodarczych danego regionu.

Dwanaście tematycznych części składowych wskaźnika przedstawia znaczące zróżnicowanie wewnątrz oraz pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej na poszczególnych płaszczyznach, takich jak m.in.: dostęp do opieki zdrowotnej, przystępność i jakość zakwaterowania, bezpieczeństwo osobiste, dostęp do edukacji wyższej czy poziom zanieczyszczenia środowiska.

Powyższy projekt jest wynikiem współpracy Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Imperatywu Rozwoju Społecznego oraz Orkestry- Baskijskiego Instytutu Konkurencyjności. Regionalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego działa zgodniez z ramami przyjętymi przez światowy Indeksu Rozwoju Społecznego (SPI), jest on dostosowany do potrzeb UE i sporządzony w oparciu o dane Eurostatu.

Ocena rozwoju społecznego może informować o skuteczności wdrażania strategii rozwojowych w regionach UE. Powyższy wskaźnik nie powstał jednak jako narzędzie służące do alokacji funduszy europejskich, tym samym nie jest wiążący dla Komisji Europejskiej. Nowy wskaźnik regionalny ma być wkładem w debatę dotyczącą poszukiwania wymiernych wskaźników gospodarczych innych niż PKB. Bezpośrednim celem Regionalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego nie jest wyparcie PKB, lecz jego uzupełnienie za pomocą danych ekonomicznych monitorujących procesy przemian w regionach europejskich oraz wzajemną identyfikację dobrych praktyk na każdym szczeblu rozwoju gospodarczego. Ponadto RWRS stanowić będzie dodatkowe narzędzie ewaluacyjne dla Komisji Europejskiej.

Projekt został opublikowany oraz poddany pod ocenę decydentom politycznym w obszarach, których dotyczy, żeby uzyskać opinię o stosowności poszczególnych wskaźników.

Komentarze i sugestie mogą być przesyłane na adres: regio-papers@ec.europa.eu

Więcej informacji oraz mapa wyników RWRS znajduje jest tutaj.