Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy dot. podatku VAT w handlu elektronicznym. Mają one na celu uproszczenie systemu rozliczeń podatkowych, a tym samym obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności na nowych przepisach skorzystają start-upy oraz MŚP.

 

Obecnie paczki pochodzące spoza UE nie są obciążone podatkiem VAT do kwoty 22 euro, co daje tamtejszym firmom przewagę nad przedsiębiorstwami działającymi w granicach Wspólnoty, które płacą VAT niezależnie od kwoty transakcji. Zwolnienie podatkowe ma zostać zniesione, dzięki czemu przedsiębiorstwa rozliczać się będą na tych samych zasadach, bez względu na swoją lokalizację. Pozwoli to ograniczyć liczbę oszustw podatkowych, polegających m.in. na zaniżeniu deklarowanej ceny przywożonych produktów w celu uniknięcia opodatkowania i uczyni konkurencję między firmami ulokowanymi w UE i poza nią bardziej uczciwą.

 

W ramach uproszczenia systemu podatkowego proponowane jest ustanowienie dwóch progów, poniżej których firmy będą rozliczać VAT jak w swoim kraju, co w znacznym stopniu zmniejszy ich koszty administracyjne. Dla start-upów i mikroprzesiębiorstw próg ten wyniesie 10 tysięcy euro, zaś dla MŚP 100 tys. euro rocznie. Dodatkowym ułatwieniem ma być stworzenie ogólnounijnego portalu pozwalającego na kwartalne rozliczanie podatku VAT przez internet we wszystkich krajach członkowskich UE, bez konieczności rejestrowania się jako płatnik w każdym z nich z osobna. Wprowadzona zostanie ponadto zasada płatności VAT w kraju pochodzenia końcowego konsumenta, rozdzielając przychody z tego tytułu w sposób bardziej sprawiedliwy.

 

Kolejnym uproszczeniem będzie umożliwienie państwom członkowskim obłożenie publikacji elektronicznych takich jak e-booki preferencyjną stawką VAT, jak ich papierowe odpowiedniki. Elektroniczne ksiązki lub gazety są obecnie opodatkowane wg stawki podstawowej, zaś po zmianach wysokość VAT zależeć będzie od krajowych regulacji i odpowiadać będzie stawce podatku dotyczącej wydawnictw drukowanych.

 

Nowe przepisy wpisują się w strategię stworzenia jednolitego rynku cyfrowego oraz ujednolicenia VAT na terenie Unii Europejskiej. Wstępne wyliczenia pokazują, że ograniczenie kosztów administracyjnych wynikające z ich wprowadzenia może sięgać 95% ich obecnej wysokości.

 

Dodatkowe informacje:

Komisja proponuje nowe przepisy podatkowe wspierające handel elektroniczny i przedsiębiorstwa internetowe w UE – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_pl.htm [PL]

Action Plan on VAT – http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en [ENG]

Modernising VAT for e-commerce: Questions and Answers – http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3746_en.htm [ENG]