Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

„Erasmus +” to nowy program unijny, który ma wejść w życie od 2014 roku. Komisja Europejska planuje przeznaczyć na niego 19 mld euro w latach 2014-2020. Dwie trzecie tych środków zostanie zarezerwowane na stypendia wyjazdowe mające na celu nabycie wiedzy i umiejętności. Przewiduje się, że „Erasmus+” umożliwi wyjazd  na studia lub zagraniczne szkolenia około 5 mln osób. Nowy program połączy wszystkie obecne inicjatywy w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, obejmujące UE i państwa trzecie. Uruchomienie nowego programu zastąpi dotychczasowe: „Uczenie się przez całe życie” (program LLP), „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink. Dzięki temu wzrośnie efektywność wydatkowania, łatwiej będzie można ubiegać się o dofinansowanie, a powielanie działań i ich fragmentacja zostaną ograniczone. W jego działanie ma zostać zaangażowane Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Program skoncentruje się na 3 obszarach:

-możliwości uczenia się osób indywidualnych, zarówno w UE, jak i poza nią,

-współpracy instytucjonalnej między placówkami edukacyjnymi, organizacjami działającymi na rzecz młodzieży, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi,

-wspieraniu reform w państwach członkowskich w zakresie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia, a także wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości i zwiększanie szans na zatrudnienie.

Z inicjatywy Polski do rozporządzenia udało się wprowadzić zapis, umożliwiający udział w „Erasmusie+” krajom sąsiedzkim, w tym państwom Partnerstwa Wschodniego (jako „państwo uczestniczące”). Zapis ten umożliwi tym państwom ubieganie się o uczestniczenie w programie na warunkach ogólnych, po spełnieniu wymogów formalnych, np. podpisaniu stosownej umowy, utworzeniu narodowej agencji zarządzającej programem oraz wpłacie tzw. entry ticket, jeśli państwa te zdecydują, że chcą ponieść koszty, by przystosować swoje instytucje do standardów obowiązujących państwa unijne.

„Kształcenie i szkolenie to najlepsza możliwa inwestycja dla przyszłości Europy. Studiowanie za granicą stymuluje nabywanie nowych umiejętności, rozwój osobisty i zdolności adaptacyjne, a także zwiększa szanse na zatrudnienie. Chcemy, by więcej osób mogło skorzystać z dofinansowania UE w ramach zagranicznych wymian studenckich” – powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. – „Musimy także więcej inwestować w podniesienie jakości kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach, aby dogonić najlepszych na świecie, tworzyć więcej miejsc pracy i przyspieszyć wzrost gospodarczy „– podkreśliła.