Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Nowa unijna Strategia Europa 2020 wyznacza państwom członkowskim konkretne cele w związku z obserwowanymi zmianami klimatu, dlatego też parlamentarna intergrupa do spraw zmian klimatu, bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju poprowadziła w dniu 24 września b.r. w Brukseli konferencję dotyczącą zachowania bioróżnorodności: “Meeting the EU 2020 Biodiversity Conservation: Mainstreaming Conservation”. Celem konferencji było propagowanie idei wysunięcia na pierwszy plan działań związanych z zachowaniem bioróżnorodności w różnych dziedzinach społecznych. Jest to o tyle ważne, iż bioróżnorodność gatunkowa naszej planety gwarantuje równowagę ekosystemu a w konsekwencji społeczno-ekonomiczne bezpieczeństwo. W konferencji uczestniczyli europejscy parlamentarzyści i komisarze, działacze na rzecz ochrony środowiska i badacze, a także przedstawiciele sektora prywatnego. Wszyscy oni zgodzili się, że istnieje nagląca potrzeba przeciwdziałania dewastacji ekosystemu oraz zachowania różnorodności gatunkowej poprzez różne formy działań: budowę zielonej infrastruktury, usprawnienie komunikacji pomiędzy badaczami a przedstawicielami władz lokalnych i państwowych, zwiększanie świadomości społecznej i wiele innych.

Podczas konferencji omówiono strategię na rzecz zielonej infrastruktury opracowaną przez Komisję Europejską, która stanowi m.in. o realnych możliwościach włączenia działań na rzecz ochrony środowiska i biologicznej różnorodności gatunkowej w plany architektonicznego rozwoju miast oraz sektor turystyki. W Trójmieście najwięksi deweloperzy już od dłuższego czasu wprowadzają standardy zrównoważonego rozwoju w procesie budowlanym, uzyskując takie certyfikaty jak LEED, BREEAM czy EU Green Building. Angażując środki w nowoczesne technologie, deweloperzy nie tylko inwestują w wizerunek firmy jako odpowiedzialnej społecznie, ale również zyskują na ekologicznych rozwiązaniach w dłuższej perspektywie czasowej.

Strategię przedstawioną przez Komisję Europejską omówiono również w kontekście sieci „Natura 2000”, do której należy wiele obszarów, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody położonych na terenie województwa pomorskiego. Zintegrowane działania w zakresie ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt powinny doprowadzić do realizacji celów strategii „Europa 2020”. Na terenie Województwa Pomorskiego zadania ochrony bioróżnorodności realizowane są przez wiele instytucji i organizacji a ich działalność jest dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. W ramach ochrony bioróżnorodności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował m.in. monitoring przyrodniczy, letni i zimowy monitoring nietoperzy, ochronę populacji siei w Słowińskim Parku Narodowym, ochronę storczyków, rosiczki okrągłolistnej i mikołajka nadmorskiego poprzez hodowlę in vitro, budowę przepławki na rzece Trzebiocha, program reintrodukcji foki szarej, budowę przejścia dla płazów i przepławek dla ryb, montaż platform dla ptaków drapieżnych, budek dla ptaków i nietoperzy, ochronę starych alei i założeń parkowych, czynną ochronę torfowisk (wykaszanie, odkrzaczanie, wycinkę brzozy, budowę zastawek) w rezerwacie Czarne Bagno, budowę sieci kanalizacji ściekowych, modernizację oczyszczalni ścieków, działalność edukacyjną parków krajobrazowych i nadleśnictw, kampanie i akcje edukacyjne, konferencje, wystawy.

Z uwagi na fakt, iż Województwo Pomorskie należy do najbardziej zalesionych w Polsce, tereny leśne znajdują się pod szczególną opieką WFOŚiGW. Działania funduszu popiera marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, który przy okazji promocji albumu pt. „Lasy. Zielony Skarbiec Województwa Pomorskiego” pod redakcją Ewy Romanow – Pękal potwierdził, iż priorytetem dla samorządu Województwa Pomorskiego jest racjonalne użytkowanie zielonych zasobów oraz prowadzenie gospodarstw leśnych przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i podstawowych funkcji lasu. Marszałek Struk podkreślił również rolę współpracy lokalnych samorządów z leśnikami w realizacji idei ekorozwoju województwa pomorskiego poprzez stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

Konferencja dotycząca zachowania bioróżnorodności w końcowej części skupiła się na idei zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. Jest to temat szczególnie ważny, gdyż finalizowane są rozmowy dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej, która to wychodzi naprzód wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości uwzględniając kwestie związane z koniecznością przeciwdziałania zmianom klimatu i ochroną środowiska oraz potrzebą zapewnienia konkurencyjności europejskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywności. To właśnie o bezpieczeństwie żywności mówił przedstawiciel firmy Syngenta – zajmującej się badaniami dotyczącymi zwiększania produktywności upraw. W związku ze stale powiększającą się liczbą ludności na świecie rolnictwo staje przed zadaniem sprostania coraz większemu zapotrzebowaniu na żywność przy stałych a nawet zmniejszających się zasobach wody i ziemi pod uprawy. Syngenta promuje innowacyjne rozwiązania w rolnictwie zwracając baczną uwagę na ich wpływ na środowisko oraz zdrowie konsumentów. Podobną politykę prowadzą odpowiedzialne instytucje na terenie Województwa Pomorskiego. Mając na celu najlepsze wykorzystanie walorów rolniczych, a w tym zwiększenie wydajności upraw, wprowadzono na terenie województwa innowacyjne metody upraw zbóż, roślin strączkowych i okopowych, polegające na testowaniu odmian znajdujących się już w uprawie. Służą temu Stacje Doświadczalne Oceny Odmian w Karżniczce, Lubaniu, Wyczechach, Lisewie, Radostowie i Dębinie. Innowacyjność w rolnictwie to temat znajdujący się w kręgu zainteresowań Komisji Europejskiej. Zbigniew Fąfara, z Komisji Europejskiej (DG AGRI) przy okazji wizyty studyjnej zorganizowanej przez Dom Polski Wschodniej a dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej wyraził przekonanie, iż aby osiągnąć w Polsce istotne rezultaty w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie należy czerpać z wiedzy i doświadczenia europejskich uniwersytetów i ośrodków badawczych jak również firm prowadzących badania na szerszą skalę.

Konferencję na temat zachowania bioróżnorodności gatunkowej zakończyła publiczna debata, z której wypłynęły wnioski o konieczności lepszego zintegrowania polityk i działań w zakresie ochrony bioróżnorodności jak również potrzeba prowadzenia akcji informacyjnych dla społeczeństwa i większego zaangażowania sektora prywatnego w ochronę wspólnego naturalnego kapitału.

 

Informacje o konferencji oraz prezentacje prelegentów i zdjęcia znajdziecie Państwo tutaj.

Notatka została umieszczona w ramach projektu WFOŚiGW w Gdańsku „Zielona Europa – zróbmy to razem”.