Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów przyjęto opinię nt. Pakietu REACT-EU autorstwa Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka.

Opinia, choć dotyczy pakietu ratunkowego UE w dobie pandemii, odnosi się również do rozporządzeń dotyczących najważniejszych unijnych funduszy. – Moja ogólna ocena propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej jest pozytywna. Warto jednak zwrócić uwagę, że aby wspólnoty regionalne i lokalne dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w pełni skorzystały z nowych możliwości finansowych, potrzeba bardziej równomiernego rozłożenia dostępnych środków w latach 2021 i 2022 oraz związanego z tym wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 2024 r. – powiedział Marszałek Struk podczas wczorajszej prezentacji opinii na forum Komitetu Regionów.

W swojej opinii Marszałek odniósł się również negatywnie do ewentualnych prób centralizacji funduszy spójności na poziomie krajowym, broniąc tym samym interesu pomorskich gmin, miast i powiatów. – Kryzys wywołany COVID-19 nie może być uzasadnieniem dla centralizacji polityki spójności. To nasze regiony i miasta są najlepszym poziomem w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz radzenia sobie z negatywnymi konsekwencjami sytuacji kryzysowych – stwierdził stanowczo.

Podczas procesu legislacyjnego, do opinii Marszałka złożono 45 poprawek, z których 29 zostało ujętych w ostatecznym jej kształcie. Opinia Komitetu Regionów trafi teraz do pozostałych instytucji Unii Europejskiej i będzie ważnym głosem europejskich regionów w trwającej dyskusji nt. kształtu nowych ram finansowych i pakietów antykryzysowych UE.

Sesja plenarna Komitetu Regionów odbywa się zdalnie od 12 października i potrwa do jutra.