Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dn. 11 kwietnia zgromadzenie plenarne Komitetu Regionów przyjęło jednogłośnie opinię Prezydenta Miasta Słupska Macieja Kobylińskiego dotyczącą wsparcia Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji. Jest to część odpowiedzi Unii Europejskiej na ostatnie polityczne zmiany w jej sąsiedztwie, szczególnie wydarzenia „wiosny arabskiej”.

„Lokalne i regionalne władze mogą wnieść ważny wkład we wsparcie przemian na rzecz tworzenia trwałych struktur demokratycznych”, podkreślił Prezydent Kobyliński, przypominając przy tej okazji zmiany społeczne, ekonomiczne oraz polityczne, jakie nastąpiły w Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 r.

W swojej opinii zwraca on szczególną uwagę na kluczową rolę władz regionalnych i lokalnych, zarówno w Unii Europejskiej, jak i krajach partnerskich, w promowaniu oraz wspieraniu procesów przemian. Przypomina o konieczności umacniania wymiany doświadczeń i dialogu, m.in. w temacie zatrudnienia, zdrowia oraz infrastruktury. „Nauczyłem się z doświadczeń w moim mieście, jak ważne jest ustanowienie społeczeństwa obywatelskiego aktywną stroną, poprzez bezpośrednie poznanie, w jaki sposób działa demokracja na szczeblu lokalnym”- podkreślił sprawozdawca.

Opinia zwraca również uwagę na szereg barier, które często uniemożliwiają władzom lokalnym i regionalnym w krajach partnerskich odgrywanie ich istotnej roli w procesie transformacji. Zalicza się do nich, m.in., brak autonomii finansowej oraz niski poziom rozwoju demokracji lokalnej i potencjału administracyjnego. „Silne władze lokalne i regionalne z dobrze zdefiniowanymi uprawnieniami samostanowienia i autonomią budżetową są podstawą dla demokratycznego państwa i rządów prawa”, podsumował Maciej Kobyliński.