Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ramach partnerstw TAIEX-EIR można sfinansować:

Misje ekspertów: eksperci państw członkowskich UE mogą być oddelegowani do instytucji w innych państwach członkowskich w zakresie konkretnego zagadnienia.

Wizyty studyjne: pracownicy ( max 3 osoby) z instytucji wnioskującej mogą być oddelegowania na wizytę roboczą do instytucji w innym państwie członkowskim, aby pozyskać wiedzę od partnerów i wymienić dobre praktyki. Wizyty studyjne mogą trwać od 2 do 5 dni.

Warsztaty: w instytucji wnioskującej można zorganizować warsztaty obejmujące jeden lub wiele krajów. Warsztaty trwają zwykle 2 dni.

Wsparcie udzielne jest na wniosek instytucji publicznych zaangażowanych we wdrażanie unijnej polityki i prawa w dziedzinie ochrony środowiska w państwach członkowskich UE, na przykład:

urzędów i agencji krajowych, regionalnych i lokalnych;

organów koordynujących;

organów kontrolnych i audytowych;

organów wydających zezwolenia;

regionalnych lub lokalnych przedsiębiorstw w obszarze wdrażania polityki ochrony środowiska, którym powierzono zadanie publiczne i których wniosek poparty jest przez władze;

sieci ekspertów uczestniczących we wdrażaniu i egzekwowaniu, przepisów w dziedzinie ochrony środowiska.
 

Jak to działa?

Wniosek o wsparcie składa się za pomocą e-aplikacji na stronie https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm

Dla wszystkich pracujących w instytucjach wymienionych powyżej, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem istnieje możliwość zarejestrowania się jako ekspert TAIEX za pośrednictwem formularza.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu oraz w ulotce.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.