Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zgodnie z zapowiedzią ujętą w orędziu o stanie Unii z 2016 roku wygłoszonego przez przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera, dnia 1 marca 2017 roku Komisja Europejska przedstawiła tzw. białą księgę w sprawie przyszłości Europy po Brexicie. Przedstawia ona pięć scenariuszy dla Unii Europejskiej w 2025 roku i stanowi jeden z elementów dyskusji, która odbędzie się w ramach szczytu Rady 25 marca 2017 roku w Rzymie – w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich.
W ocenie szefa Komisji nadszedł czas aby zjednoczona Europa złożona z 27 państw ukształtowała wspólną wizję swojej przyszłości oraz rozwoju. Podkreślił on również, że „przyszłość Europy leży w naszych rękach” dlatego też KE przedstawia kierunki, w jakich Unia Europejska może się rozwijać do 2025 roku zależnie od podjętych teraz decyzji.

 

Biała księga zawiera pięć scenariuszy:
 

Scenariusz 1: Kontynuacja – czyli bez zmian.

W ramach tego scenariuszu Juncker mówił, że należy skupić się na realizacji pozytywnego programu reform w ramach opublikowanych przez Komisję w 2014 roku wytycznych oraz uzgodnionej w 2016 roku przez 27 państw członkowskich deklaracji z Bratysławy.

Scenariusz 2: Nic poza jednolitym rynkiem – czyli rezygnacja ze wspólnych polityk.

Unia Europejska stopniowo koncentrować się będzie na jednolitym rynku, ponieważ państwa członkowskie nie będą w stanie porozumieć się we wszystkich dziedzinach polityki. W swoich działaniach skupiłyby się one na rynku wewnętrznym. Szef KE nie krył, że nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania.

Scenariusz 3: Ci, którzy chcą więcej, robią więcej – czyli Europa różnych prędkości

Unia złożona z 27 państw członkowskich będzie funkcjonować tak jak obecnie, ale umożliwi zainteresowanym państwom zacieśnienie współpracy w określonych obszarach. W ocenie Junckera nie zawsze wszystkie państwa UE mają obowiązek rozwijać się w takim samym tempie.

Scenariusz 4: Robić mniej, ale efektywniej – czyli ograniczenie działań do wybranych dziedzin polityki.

Państwa UE skupią się na usprawnieniu realizacji celów w wybranych dziedzinach polityki oraz ograniczą swoje działania w tych, w których współpraca nie przynosi dodatniej wartości. Uwaga i ograniczone zasoby zostaną skierowane na wybrane dziedziny.

Scenariusz 5: Robić wspólnie znacznie więcej – czyli federalizacja Unii Europejskiej

27 państw członkowskich zdecyduje się na współdzielenie jeszcze większej ilości uprawnień, zasobów i decyzji we wszystkich dziedzinach. Decyzje szczebla europejskiego będą podejmowane sprawnie i zostaną szybko wprowadzone w życie. Szef Komisji określił ten ostatni scenariusz jako naciśniecie pedału gazu integracji europejskiej „do dechy”.

 

Biała księga jest wkładem Komisji Europejskiej w dyskusję, która będzie miała miejsce podczas szczytu Rady w Rzymie nt. dotychczasowych oraz przyszłych działań Unii Europejskiej. Dokument ten jest początkiem procesu, w ramach którego Unia złożona z 27 państw członkowskich zdecyduje o swoim przyszłym kształcie. W celu zachęcenia do udziału w tej ogólnoeuropejskiej dyskusji, Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim oraz wszystkimi zainteresowanymi państwami członkowskimi zorganizuje w regionach oraz miastach europejskich serię debat pod hasłem „Przyszłość Europy”.

 

Źródło oraz pełna treść orędzia dotyczącego białej księgi znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_pl.htm

 

Treść orędzia o stanie UE z 2016 r.: „W stronę lepszej Europy – Europy, która chroni, wzmacnia i broni” znajduje się tutaj.

 

Źródło II: „Pięć scenariuszy dla UE”, EurActiv.pl.