Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 9 stycznia br. w Brukseli Komisja Europejska zorganizowała Fast Track to Innovation Pilot Launch Event.

Fast Track to Innovation (Szybka Ścieżka do Innowacji) jest działaniem o charakterze pilotażowym w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020, przewidzianym do realizacji w dwóch najbliższych latach, z całkowitym budżetem 200 mln EUR.  
Ma ono służyć wprowadzeniu na rynek nowych rozwiązań produktowych oraz usług, odnoszących się do szerokiego katalogu obszarów tematycznych Programu Horyzont 2020 określonych w ramach dwóch wybranych priorytetów: Wiodąca pozycja w obszarze technologii wspomagających i przemysłowych (LEIT) oraz Wyzwania Społeczne (Societal Challenges).

Aplikowanie jest możliwe w trzech poniższych terminach (daty graniczne):
· do 29 kwietnia br.
· do 1 września br.
· do 1 grudnia br.

Warunki uczestnictwa:
małe międzynarodowe konsorcja otwarte dla wszystkich typów podmiotów prawnych (także szkół wyższych oraz instytucji naukowych, badawczych), złożone z minimum 3 podmiotów, maksymalnie 5 podmiotów z krajów członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020), spełniające jeden z poniższych warunków:
· co najmniej 2 podmioty prywatne (private for profit) wchodzące w skład konsorcjum liczącego do 4 partnerów lub 3 podmioty prywatne w konsorcjum składającym się z 5 partnerów;
· min. 60% dofinansowania projektu przeznaczone dla partnerów będących podmiotami prywatnymi.

Typ projektów:
· działania innowacyjne, obejmujące tworzenie prototypów, testowanie, demonstrację, przeprowadzenie pilotaży, a także walidację produktów na dużą skalę – rozwiązania znajdujące się na co najmniej 6. poziomie gotowości technologicznej do wdrożenia (zgodnie z metodyką TRL) 

Czas realizacji projektów:
Rozwiązanie innowacyjne powinno znaleźć się na rynku w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia projektu, stąd też maksymalna długość jego realizacji to 36 miesięcy, natomiast oczekiwana średnia długość wynosi 12-24 miesiące.

Dofinansowanie:
· przeciętne 1-2 mln EUR, maksymalnie do 3  mln EUR;
· poziom dofinansowania dla podmiotów prywatnych to 70%, podmioty non for profit (np. szkoły wyższe, instytuty naukowe, badawcze) mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%.

Więcej informacji o inicjatywie FTI jest dostępnych na stronie:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
 
Program Prac dla Fast Track to Innovation:http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf

W przypadku zainteresowania aplikowaniem do powyższego instrumentu, zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w Warszawie: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=15 , na stronie KPK znajdą Państwo także informacje na temat Fast Track to Innovation w języku polskim: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14926.