Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ostatnich dwóch latach perspektywy finansowej 2007-2013 Komisja Europejska wprowadza w życie zapisy inicjatywy, podjętej dwa lata temu, dotyczącej emisji obligacji projektowych. Inicjatywa ta stanowi powrót do zarzuconego wcześniej pomysłu finansowania rozwoju infrastrukturalnego państw Unii Europejskiej poprzez emisję obligacji. Tak pozyskane wpływy byłyby przeznaczane głównie na realizację dużych projektów infrastrukturalnych, które są niezbędne do osiągnięcia celów przyjętych w strategii Europa 2020.

Obligacje emitowane będą przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), jednocześnie jednak ryzyko związane z ich oprocentowaniem podzielone będzie proporcjonalnie pomiędzy EBI oraz Komisję Europejską. W początkowej, pilotażowej, fazie podaż obligacji będzie ograniczona, aby móc dokładnie monitorować i ocenić efektywność funkcjonowania tego mechanizmu finansowania. Pełną integralność oraz kompatybilność z budżetem Unii Europejskiej Obligacje Projektowe Europa 2020 osiągną w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Obligacje te będą skierowane głównie do inwestorów instytucjonalnych, takich jak towarzystwa ubezpieczeniowe czy fundusze emerytalne, w celu zapewnienia długofalowości inwestycji oraz możliwie najmniejsze rozdrobnienie inwestorów. Europejski Bank Inwestycyjny oraz Komisja Europejska oczekują dużego zainteresowania obligacjami również ze strony podmiotów funkcjonujących poza Unią Europejską.

Środki na pokrycie kosztów pilotażowej emisji obligacji Komisja Europejska pozyska z pieniędzy przeznaczonych wcześniej na budżet Programu Europejskiej Sieci Transportowej oraz Energetycznej (TEN). Ponadto w tym celu wykorzystany zostanie budżet Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). W sumie wyemitowane obligacje będą opiewały na kwotę 230 milionów euro. Regulacje zawarte w tych trzech programach będą stanowiły również podstawę prawną realizacji pilotażowej fazy  wdrażania projektu, szczególnie w kwestii celów i sposobów wydatkowania środków pozyskanych z emisji. Komisja Europejska oczekuje, że pozyskana kwota 230 milionów euro pozwoli, we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, na kredytowanie projektów infrastrukturalnych o łącznej wartości ponad 4 miliardów 600 tyś. euro.

Warto zauważyć, że obligacje projektowe nie są tożsame z tak zwanymi „Euroobligacjami” i nie należy ich mylić. Odnoszą się one bowiem do konkretnych projektów, realizowanych przez ściśle określonych inwestorów oraz wykonawców. „Euroobligacje” w swym założeniu mają natomiast zasilać budżet Unii Europejskiej w skali makroekonomicznej. Ponadto obligacje projektowe nie będą zastępowały dotychczas istniejących źródeł finansowania projektów unijnych, takich jak granty czy programy finansowe. Będą one stanowiły kolejną, innowacyjną formę wspierania rozwoju w państwach członkowskich UE.

Inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca obligacji projektowych oczekuje obecnie na formalne zatwierdzenie przez Radę oraz Parlament Europejski. Parlamentarzyści będą w tej sprawie głosowali najprawdopodobniej 31 maja 2012 roku.

Źródło:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/370&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=pl