Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

23 czerwca Parlament Europejski w głosowaniu przyjął wieloletni unijny plan zarządzania zasobami bałtyckiego dorsza, szprota i śledzia. To pierwszy regionalny plan nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE, uwzględniający zależności między gatunkami ryb, przyjęty w drodze negocjacji z Radą, prowadzonych przez posła Jarosława Wałęsę.
 

Celem tego planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i długoterminowej poprawy warunków działalności gospodarczej dla rybaków. Plan bierze on pod uwagę zależności między gatunkami. Jak podsumował Jarosław Wałęsa – pomorski poseł sprawozdawca, negocjator w rozmowach z Radą  i wiceprzewodniczący Komisji Rybołówstwa – przyjęty przez Parlament plan zapewni, że działalność rybacka będzie prowadzona w sposób zrównoważony, rozsądny i opłacalny gospodarczo, w sposób, który nie będzie nadwerężał środowiska naturalnego. Zgodnie z planem należy ustanowić przedziały, na podstawie których zostaną ustalone limity oraz kwoty połowów, zapewniające zrównoważone korzystanie z zasobów oraz wystarczającą elastyczność w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Ustalone wartości muszą zostać osiągnięte w sposób progresywny i stopniowy do 2020 r., a następnie utrzymane. W planie zawarte są także środki ochronne, mające na celu utrzymanie stad na zrównoważonym poziomie. W przypadku spadku biomasy stada tarłowego podjęte zostaną  środki w celu przywrócenia odpowiedniej liczebności stada.
 

Plan zawiera również przepisy nawiązujące do Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), dotyczące między innymi przeładunku, zakazu wyrzucania złowionych ryb, zarządzeń regionalnych oraz konsultacji i rekomendacjami z regionów.
 

Sprawozdania Komisji Europejskiej przed Parlamentem Europejskim oraz Rady składane będą po trzech latach od wejścia planu i następnie co pięć lat.

 

Pełny tekst w języku polskim:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0287+0+DOC+XML+V0//PL

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku