Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Opublikowana w marcu tego roku „ZIELONA KSIĘGA w sprawie europejskiej strategii dotyczącej odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku” wywołała szeroki odzew i publiczną debatę na temat sposobów radzenia sobie z narastającym problemem zanieczyszczenia środowiska. Eksperci szacują, iż ponad 100 tys. ton odpadów tego rodzaju zanieczyszcza wody oceanów, co powoduje zagrożenie dla całego ekosystemu i zagraża bezpieczeństwu łańcucha pokarmowego.

Oprócz Dyrektywy Ramowej o Odpadach (2008/98/EC) praktycznie brak regulacji w zakresie przetwarzania plastikowych śmieci, co powoduje, iż niemal 50% tychże odpadów jest składowanych na wysypiskach. W związku z tym, iż racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz zapewnienie zrównoważonej gospodarki odpadami to unijne priorytety, zintensyfikowano prace nad regulacjami dotyczącymi odzyskiwania plastikowych odpadów. „ZIELONA KSIĘGA” opracowana przez Komisję Europejską jest obecnie rewidowana przez Parlament Europejski.

Biorąc pod uwagę priorytety nowej unijnej strategii „Europa 2020” możemy się spodziewać wypracowania przez państwa członkowskie wspólnej polityki dotyczącej odpadów z tworzyw sztucznych, których odzyskiwanie powinno być przeprowadzane na większą skalę. Możliwe jest to na wiele sposobów:  poprzez recykling mechaniczny, recykling surowcowy oraz bardzo efektywny odzysk energii.  W tym ostatnim aspekcie, Polska chce korzystać z doświadczeń szwedzkich, wykorzystując do produkcji energii odpady komunalne.

Dokument „ZIELONA KSIĘGA  w sprawie europejskiej strategii dotyczącej odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku” znajdziecie Państwo tutaj