Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Konferencja „Śródlądowe drogi wodne – wszystkie ręce na pokład! Jak poprawić łączność w Europie?”, która odbyła się 7 listopada 2012 roku w Brukseli w siedzibie Parlamentu Europejskiego, poruszyła szerokie spektrum zagadnień związanych z rozwojem śródlądowych wodnych szlaków transportowych w Polsce i Europie. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego, Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego oraz Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli oraz przy współpracy Parlamentu Europejskiego.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele rządu i samorządów, a także reprezentanci Komisji Europejskiej oraz firm i instytucji zainteresowanych przyszłością dróg wodnych na terenie Polski. Uczestników przywitali Członkowie Zarządów trzech województw: pomorskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego, którzy w swoich przemówieniach podkreślali istotną rolę śródlądowych dróg wodnych w transporcie towarów, a ich rozwój wskazywali jako kwestię priorytetową nie tylko z punktu widzenia interesów lokalnych, ale przede wszystkim interesu państwowego. Przedstawiciel Zarządu Województwa Pomorskiego, pan Ryszard Świlski, zwrócił uwagę, iż potencjał dróg wodnych w Polsce nie jest wykorzystywany, dlatego niezwykle istotny jest ich rozwój, w osiągnięciu którego powinno pomóc doświadczenie innych, aktywnie wspierających transport rzeczny krajów. Dla władz województwa pomorskiego duże znaczenia ma drogaE40, łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Adriatyckim oraz Morzem Czarnym i będącą jedną z trzech przybiegających przez Polskę międzynarodowych dróg wodnych. W związku z podjęciem dialogu w sprawie rozwoju E40 przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego przekazali na ręce przedstawiciela Komisji Europejskiej list intencyjny w sprawie woli współpracy na rzecz rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej terenów położonych wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej, pan Marc Vanderhaegen, również zwrócił uwagę na fakt, iż drogi wodne są ważnym elementem transportu lądowego. Unia Europejska do 2030 roku planuje stworzenie zintegrowanego systemu transportowego, którego celem jest polepszenie warunków przewozu osób i towarów w ścisłym powiązaniu ze zmniejszeniem uciążliwości transportu dla środowiska oraz zwiększeniem bezpieczeństwa przewożonych osób i towarów. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz przeciwdziałanie zatłoczeniu na drogach będzie możliwe poprzez przerzucenie znacznej ilości ładunków na kolej i drogi wodne, tym samym rozwój tych elementów transportu lądowego jest niezwykle istotny. W swym wystąpieniu pan Vanderhaegen zachęcał do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem dróg wodnych w Polsce. Pokreślił, iż ważne jest aby w prowadzonym dialogu nie zapominać o ekologach, gdyż rozwój dróg wodnych musi przebiegać w sposób zrównoważony.

Znaczenie transportu śródlądowego w zapewnieniu konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju podkreśliła również pani Monika Niemiec-Butryn – Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa  Żeglugi w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W swoim wystąpieniu, Pani Niemiec-Butryn zapewniła, iż rząd przygotowuje się do programu rozwoju dróg wodnych w Polsce, należy jednak pamiętać, iż podejmowane działania są długoterminowe. Pani Niemiec-Butryn przekazała również ważną informację, iż rząd ma jeszcze raz przyjrzeć się konwencji AGN (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) o międzynarodowych drogach wodnych. Konwencja AGN została przygotowana przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i określiła sieć i parametry żeglownych rzek i kanałów europejskiego znaczenia. W umowie wskazano również na brakujące w sieci europejskiej drogi wodne oraz pożądaną rozbudowę szlaków wodnych, które mogą mieć europejskie znaczenie transportowe.

W dalszej części seminarium, wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi bezpieczeństwo energetyczne i przeciwpowodziowe oraz turystyczne i transportowe zagospodarowanie rzek. Pani Magdalena Wieckowska z Grupy ENERGAprzedstawiła projekt inwestycyjny Energia Wisła, którego celem jest wybudowanie na Wiśle, poniżej Włocławka, stopnia piętrzącego wraz z elektrownią wodną oraz infrastrukturą towarzyszącą.Efektem tego przedsięwzięcia będzie między innymi trwałe zabezpieczenie istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Doliny Dolnej Wisły oraz poprawa żeglowności. Uczestnicy konferencji byli zgodni, iż  potencjał śródlądowych dróg wodnych na terenie Polski jest niewykorzystany. W nawiązaniu do kwestii Włocławka, reprezentujący Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, prof. Zygmunt Babiński przedstawił pozytywne aspekty środowiskowe związane z powstaniem sztucznych zbiorników. Kwestie uaktywnienia niewykorzystanego potencjału transportu wodnego w Europie Środkowej, a także portów rzecznych i morskich zostały poruszone w prezentacji pani Mary Pitaccolo, reprezentującej Venice Port Authority – partnera wiodącego przy realizacji projektu INWAPO. Projekt INWAPO, obejmujący działania nieinwestycyjne, ma na celu zwiększenie atrakcyjności transportu rzecznego poprzez poprawę wydajności portów rzecznych i morskich w Europie Środkowej, wspieranie przewozu towarów drogami wodnymi oraz wzmocnienie integracji infrastruktury portowej.

Transport wodny należy uznać za jeden z priorytetów rozwoju sieci komunikacyjnych w naszym kraju, ma on szansę uzupełnić przeciążony transport drogowy pod warunkiem, że stan dróg wodnych po polskiej stronie będzie odpowiadał standardom istniejącym w państwach Europy Zachodniej. W prezentacji pana Zbigniewa Ptaka – Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Rozwoju Dróg Wodnych po raz kolejny podkreślono, iż śródlądowy transport wodny jest mniej kosztowy oraz bardziej przyjazny środowisku. Przeprowadzona analiza społeczno-ekonomiczna dla przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej E70 wykazała, iż w ciągu najbliższych 30 lat użeglugowienie drogi wodnej E70 może przynieść korzyści wynoszące około 8,6 mld zł. Dolną Wisłę, jako istotny element uzupełniający sieć TEN-T, przedstawił uczestnikom Pan Rafał Modrzewski, Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W swojej prezentacji podkreślił szczególne znaczenie Dolnej Wisły w tworzeniu tzw. Baltic-Adriatic Corridor (BAC).

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób. Moderatorem konferencji była pani Katrina Sichel.

Wszystkie prezentacje są dostępne do pobrania pod następującym linkiem – https://www.dropbox.com/sh/v73kcopu4zjk736/rNvJxcOVmG?m

Galeria

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku