Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Piątego kwietnia Komisja Europejska podjęła decyzję o zainwestowaniu ponad 7,5 miliona w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

Inwestycje dotyczą trzech głównych sektorów:
 

3,45 miliona euro będzie dostępne na wyposażenie osób poszukujących pracy w sektorze gospodarki morskiej, chcących się przekwalifikować i wesprzeć gospodarkę morską oraz rozwój osób już pracujących.

1,7 miliona euro zostanie przeznaczone na promocję innowacyjnych laboratoriów, gdzie studenci i doktoranci wraz z doświadczonymi członkami zespołu tworzą projekty oraz rozwijają technologię związaną z gospodarką morską.

2,52 miliona euro zostanie zainwestowane w partnerstwa publiczno-prywatne , które pomagają przy komercjalizacji badań i nowych technologii oraz koordynują inwestycje strategiczne w sektorze morskim.
 

Cały artykuł dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1228_en.htm?locale=en

Komunikat Komisji „Innowacje w niebieskiej gospodarce wykorzystujące potencjał mórz i oceanów w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy”:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0254&from=pl

Wytyczne dla beneficjentów Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz innych instrumentów UE związanych z tymi funduszami:

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/publications/guides/2014/guidance-for-beneficiaries-of-european-structural-and-investment-funds-and-related-eu-instruments