Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wziął udział w 7. posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetetu Regionów. Posiedzenie odbyło się 1 marca 2016 w Brukseli.

Podczas posiedzenia odbyła się debata z komisarzem europejskim Vytenisem Andriukaitisem, odpowiedzialnym za zdrowie i bezpieczeństwo żywności. Dotyczyła ona problemu marnotrawienia żywności przez europejskie gospodarstwa domowe. Celem nadrzędnym dyskusji było znalezienie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób można lepiej wykorzystywać żywność, która już została wyprodukowana. Komisarz Andriukaitis podkreślił fundamentalne znaczenie władz lokalnych i regionalnych dla zapobiegania powstawaniu odpadów spożywczych.

Kolejnego dnia Marszałek Struk i Prezydent Adamowicz wzięli udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów. Jednym z tematów był „pakt amsterdamski”, związany z wdrożeniem nowego unijnego programu rozwoju miast. Sprawująca obecnie prezydencję w Radzie UE Holandia uznała ten program za jeden ze swoich priorytetów i czyni starania, żeby na nieformalnym posiedzeniu ministrów ds. miejskich 30 maja br. w Amsterdamie został ostatecznie przyjęty tzw. pakt amsterdamski na rzecz wdrożenia agendy miejskiej UE. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz tłumaczył, że dokument ten powinien przyczynić się do tego, aby europejskie obszary miejskie mogły skuteczniej konkurować z podobnymi obszarami na innych kontynentach.

W dniu 3 marca 2016 Marszałek Struk uczestniczył dodatkowo w konferencji Komisji COTER pt. „Przyszłość polityki spójności po 2020 roku”. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Markku Markkula zapewnił, że europejskie regiony i miasta mają zapewniony głos w kształtowaniu polityki spójności po roku 2020, a reforma tej polityki powinna wprowadzić balans pomiędzy wsparciem podstawowej infrastruktury dla regionów słabiej rozwiniętych a promowaniem konkurencyjności i innowacji w celu tworzenia miejsc pracy. Aby tak się stało, polityka spójności musi stać się bardziej wydajna, bardziej zorientowana na wyniki, a synergia pomiędzy finansowaniem publicznym a prywatnym zoptymalizowana.

Równolegle z wizytą Marszałka Struka miała miejsce wizyta delegacji z Sejmiku Województwa Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Delegaci Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego odbyli cykl spotkań dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020, Wspólnej Polityki Rybołówstwa 2014-2020, a także wraz z marszałkiem wzięli udział w posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów. Natomiast delegacja z Gdańska, z udziałem wiceprezydenta Piotra Grzelaka, brała udział w indywidualnych spotkaniach w Komisji Europejskiej w zakresie europejskiej polityki miejskiej oraz zrównoważonych planów mobilnościowych w miastach (tzw. SUMPs).