Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 30 września br. Prezydent Gdańska przedstawił na dorocznym spotkaniu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) w Brukseli raport nt. społeczeństwa obywatelskiego jako narzędzia rozwoju demokracji w krajach Partnerstwa Wschodniego (PW): Ukrainie, Gruzji, Mołdawii, Azerbejdżanie, Białorusi i Armenii. Raport podczas posiedzenia został pozytywnie przyjęty przez aklamację.

Prezydent Adamowicz zwrócił uwagę, że 25 lat od uzyskania niepodległości kraje Partnerstwa Wschodniego znajdują się w przełomowym momencie swojej najnowszej historii. Dzisiaj to one dokonują strategicznego wyboru – Europa, czy Euroazja pod dominacją Federacji Rosyjskiej. Rozwój wydarzeń w najbliższych latach może zadecydować o ich losach na następne dekady. Fundamentem transformacji ustrojowej, świadomościowej państw Partnerstwa Wschodniego jest rola społeczeństw obywatelskich i rola samorządu terytorialnego.

Jednym z najważniejszych warunków wewnętrznych sukcesu transformacji tych krajów jest efektywna kooperacja między instytucjami państwowymi i społeczeństwami, czyli legitymizacja reform przez społeczeństwa, przed którymi realnie odpowiedzialne są elity polityczne. Dlatego CORLEAP powinien wspierać intensyfikację współpracy między samorządami i społeczeństwami Partnerstwa Wschodniego.

Prezydent zaproponował w swoim raporcie, aby Unia Europejska zaangażowała więcej czasu i środków finansowych we wspieranie demokratyzacji państw partnerstwa. Istotnym czynnikiem powinno być również wspieranie przez CORLEAP, projektów implementacji europejskiego modelu samorządowego w krajach poprzez organizację mieszanych zespołów eksperckich składających się z samorządowców, ekspertów EU i PW oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Według Adamowicza należałoby wspierać ruchy w państwach Partnerstwa Wschodniego, które poszukują tożsamości, odkrywając dawne więzi z miastami i regionami Europy Zachodniej. W dokumencie zwrócił także uwagę na znaczną rolę, jaką w tym momencie odgrywają kultura, świadomość i identyfikacja, wskazując jednocześnie na „dużą aktywność” rosyjskojęzycznych mediów.

Gdańsk jest miastem Wolności i Solidarności i wielokrotnie udowadniał, jak ważna jest wolność i demokracja. Właśnie dlatego jesteśmy bardzo zainteresowani wspieraniem procesów zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Wschodniej, a w szczególności w krajach Partnerstwa Wschodniego. Nie możemy pozostać obojętni na wydarzenia zza wschodniej granicy Unii Europejskie, dlatego powinniśmy wspierać naszych sąsiadów w procesach demokratyzacji i budowy struktur społecznych– podkreślił Prezydent Gdańska.