Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 1 października b.r. w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja pt.: „NAIADES: promocja i przyszłość żeglugi śródlądowej w Europie.” NAIADES (Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej) został zaprogramowany na lata 2006 -2013 i skoncentrowany na stworzeniu kompletnego systemu transportowego w żegludze śródlądowej. Aktualnie, Komisja Europejska pracuje nad przyjętym we wrześniu b.r. wnioskiem dotyczącym tegoż programu na lata  2014 – 2020, który już w chwili obecnej zyskał szerokie poparcie sektora transportu i państw członkowskich. Pakiet przyjęty przez Komisję skupia się na usprawnieniu żeglugi śródlądowej poprzez poprawę infrastruktury, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań transportowych i liberalizację rynku śródlądowych usług transportowych. Zgodnie z priorytetami strategii „Europa 2020”, Komisja zwróciła baczną uwagę na aspekty środowiskowe programu NAIADES – planuje podniesienie standardów emisji CO2 przez silniki statków oraz zmniejszenie zanieczyszczenia wód. Usprawnienie systemu żeglugi śródlądowej musi się również odbyć poprzez lepszą koordynację działań, współpracę i komunikację pomiędzy zarządami portów i firm przewozowych, zwłaszcza w aspekcie Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN – T, której ważnym ogniwem są porty w Gdyni i Gdańsku. Dni Sieci Transportowej TEN – T odbędą się w Tallinie w połowie października b.r. – więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

Prezentacje prelegentów konferencji znajdziecie Państwo tutaj.