Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska złożyła propozycję poprawek do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Spadek inwestycji w odnawialne źródła energii o ponad połowę od 2011 r. postawił pod znakiem zapytania możliwość osiągnięcia celów, które postawiła przed sobą Wspólnota w zakresie zielonej energetyki. Wg założeń dyrektywy do 2030 r. co najmniej 27% zużywanej w Unii energii powinno pochodzić z odnawialnych źródeł, zaś pierwsze prognozy zakładały osiągnięcie poziomu aż 50%.

 

Aby wcielić w życie te zapisy konieczne jest stworzenie narzędzi, które sprawią, że inwestowanie w OZE stanie się bardziej bezpieczne, a tym samym atrakcyjniejsze dla przedsiębiorców. Jedną z proponowanych poprawek jest większa integracja unijnych rynków energetycznych i otwarcie ich na inwestycje krótkoterminowe, co pozwoli na minimalizowanie strat wywołanych tymczasowym brakiem wiatru lub silnym zachmurzeniem, ograniczającymi produkcję energii elektrycznej przez kolektory słoneczne i wiatraki, a także będzie służyło regulowaniu stosunku podaży i popytu. Dodatkową poprawką jest wprowadzanie limitu czasowego dla procedury wydawania pozwoleń w dziedzinach związanych z OZE, aby zmniejszyć ponoszone przez inwestora koszty administracyjne.

 

Istotnym elementem rynku energetycznego jest też transport. Obecnie aż 94% energii zużywanej do napędzania pojazdów w UE pochodzi z ropy naftowej. Poprawka zakłada zwiększenie udziału energii elektrycznej, paliw syntetycznych oraz biopaliw w zasilaniu pojazdów, z uwzględnieniem ograniczenia możliwości produkcji biopaliw z biomasy z roślin jadalnych. Istotne jest także zmniejszenie roli gazu w regulowaniu temperatury budynków. Obecnie aż 75% gospodarstw domowych w UE używa gazu do ogrzewania i klimatyzowania domów, co sprawia, że niemalże 70% importu gazu jest przeznaczane na ten cel.

Dodatkowe informacje: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3987_en.htm

Projekt zmian w dyrektywie: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_1.pdf