Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 11 września 2013 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014–2020), które będą trwały do 14 października 2013 roku.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedsiębiorców, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, a także przedstawicieli: samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich do uczestnictwa w tworzeniu  finalnego kształtu Programu.

Główne priorytety programu operacyjnego to:

Promowanie zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury,

Innowacyjne i konkurencyjne rybołówstwo i akwakultura,

Wdrażanie Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich

Zintegrowana Polityka Morska

Pomoc Techniczna, w szczególności plan finansowy, podział środków finansowych oraz wskazanie instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu.

Ponadto projekt skupia się na:

Rozpoczęciu działalności przez młodych rybaków

Trwałym zaprzestaniu działalności połowowej w drodze złomowania statków

Ochronie środowiska

Inwestycjach w portach rybackich

Innowacjach w zakresie akwakultury

Gromadzeniu danych w celu kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa

Z projektem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 można się zapoznać pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Europejski-Fundusz-Morski-i-Rybacki-na-lata-2014-2020

Propozycje zmian oraz uwagi i komentarze do projektu można składać na adres mailowy: