Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM

na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców.

Konkurs ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru funkcjonalnego i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. Z uwagi na to, że problemy społeczne i ekonomiczne co do zasady przekraczają granice jednej jednostki samorządu terytorialnego, dla ich rozwiązywania celowa jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych lub obywateli z danego obszaru funkcjonalnego.

Udział w konkursie mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego działające w partnerstwie, przy czym będą to:
• co najmniej dwie współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, z których co najmniej jedna musi być miastem bądź gminą miejsko-wiejską,
• stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą),
• związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/ gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą).
Projekty dotyczyć będą:
a) opracowania zintegrowanych strategii rozwoju dla całego miejskiego obszaru funkcjonalnego w wymiarze ogólnym lub sektorowym:
b) opracowanie planów operacyjnych stanowiących narzędzia do realizacji określonych w dokumentach strategicznych działań na terenie obszaru funkcjonalnego miasta lub na terenie kilku jednostek samorządu terytorialnego;
c) przygotowania innych dokumentów, o ile ich konieczność wynika z wcześniejszych analiz i strategii.

Finansowanie projektów

Minimalna kwota wsparcia projektu wynosi 350 000 euro. Maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 550 000 euro. Wnioskodawca zobowiązany jest do współfinansowania projektu ze środków własnych w kwocie odpowiadającej co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Operator zastrzega sobie prawo do przyznania wsparcia w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty o jaką ubiega się Wnioskodawca, zgodnie z rekomendacjami ekspertów oceniających/ Komitetu ds. Wyboru Projektów.

Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu do 5 kwietnia 2013 roku, do godz. 16.00, osobiście lub wysłać pocztą bądź kurierem na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Więcej informacji: http://www.eog.gov.pl/O_programie/Obszary_wsparcia/Rozwoj_spoleczny_i_regionalny/Program_regionalny/Informacje/Strony/Nabor_wnioskow.aspx
 

Źródło: Norway Grants