Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Trwa otwarty nabór na inicjatywy typu Seed Money, instrumentu finansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, wspierającego etap przygotowawczy projektów wpisujących się w plan działania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB).

Projekt wniosku o dofinansowanie zawierający koncepcję planowanego głównego projektu należy złożyć do odpowiedniego Koordynatora Obszaru Tematycznego lub Działania Horyzontalnego SUE RMB przed 28 października 2016 r. Lista kontaktowa koordynatorów SUE RMB dostępna jest na głównej stronie strategii http://www.balticsea-region-strategy.eu/contacts

Kto może złożyć wniosek:

organy publiczne szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucje prowadzące badania naukowe i szkolenia, organizacje pozarządowe, agencje sektorowe i stowarzyszenia działające w obszarze objętym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR).

Uwaga! Prywatne organizacje nastawione na zysk nie kwalifikują się do uzyskania dofinansowania w ramach instrumentu Seed Money.

W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw z obszaru objętego programem IBSR: partner wiodący i minimum dwóch innych partnerów projektu. Partnerzy wiodący muszą mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE na obszarze objętym programem IBSR lub w Norwegii.

Łączny całkowity budżet projektu typu Seed Money wynosi 50 000 EUR. Dofinansowanie ze środków IBSR stanowi maksymalnie 85% łącznego budżetu w formie ryczałtu. Partnerzy projektu muszą wnieść własny wkład finansowy wynoszący co najmniej 15% łącznego budżetu. Wkład własny nie może pochodzić ze źródeł unijnych.

Szczegółowe informacje o trwającym naborze dostępne są na stronie: http://ewt.pomorskie.eu/-/i-nabor-na-4-1-seed-money-juz-we-wrzesniu.

#eusbsr #seedmoney #balticsearegion