Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Na dni 16-18 października w Tallinie zaplanowane są TEN-T DAYS 2013. Związane są one z nową polityką Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury. Zakłada ona powstanie ogromnej sieci transportowej obejmującej swoim zasięgiem 28 państw, która sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności. Środki przeznaczone na ten cel w latach 2014-2020 wzrosną trzykrotnie, a finansowanie transportu skoncentrowane będzie na ściśle określonej sieci bazowej, będącej filarem transportu w obrębie europejskiego jednolitego rynku. Nowa sieć transportowa zapewni szybsze i łatwiejsze przejazdy oraz zwiększy bezpieczeństwo. Stanowi także odpowiedź na pięć głównych typów problemów występujących na poziomie UE:

– brakujące połączenia, szczególnie na odcinkach transgraniczych,

– znaczne różnice w jakości dostępności infrastruktury między państwami,

– rozczłonkowana infrastruktura transportowa łącząca różne rodzaje transportu,

– wysoki stopień emisji gazów cieplarnianych,

– różne przepisy i wymogi operacyjne pomiędzy państwami, szczególnie w obrębie interoperacyjności.

Jedną z najważniejszych innowacji w nowych wytycznych w zakresie TEN-T jest wprowadzenie dziewięciu korytarzy realizacyjnych dla sieci bazowej. Mają one służyć wspieraniu rozwoju tej sieci. Każdy z korytarzy musi obejmować trzy rodzaje transportu, trzy państwa członkowskie i dwa odcinki transgraniczne. Te dziewięć korytarzy stanowi zasadniczy przełom w planowaniu infrastruktury transportowej. Doświadczenia z przeszłości pokazują, że bardzo trudno jest realizować transgraniczne i inne projekty transportowe w różnych państwach członkowskich w skoordynowany sposób. Bardzo łatwo jest w istocie doprowadzić do powstania odmiennych systemów i połączeń oraz jeszcze większej liczby wąskich gardeł. Projekty muszą być również synchronizowane ponad granicami, aby zwiększyć korzyści płynące z wszystkich inwestycji. Plany nowych korytarzy i struktury zarządzania nimi w wielkim stopniu ułatwią realizację nowej sieci bazowej.

Szczegóły dotyczące TEN-T DAYS 2013 dostępne są tutaj.

Dokumentację i broszury związane z TEN-T DAYS znaleźć można pod tym adresem,