Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W styczniu Komisja Europejska otworzyła tegoroczny nabór na projekty w ramach Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE).

Cel: rozwój kadry naukowej i personelu technicznego poprzez wymianę pracowników pomiędzy instytucjami z różnych sektorów w Europie oraz instytucjami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 a tzw. „krajami trzecimi”

Typ projektów: projekty badawczo-innowacyjne w każdej dziedzinie naukowej, w szczególności projekty interdyscyplinarne i multidyscyplinarne oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim (państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim (m.in. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, organizacje pozarządowe).

Typ partnerstwa: minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów, przy czym dwa z nich muszą być krajami europejskimi

Czas trwania projektu: maksymalnie 4 lata

Budżet konkursu: 80 MEUR

Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacja o warunkach naboru jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html

Więcej informacji o MSCA RISE w języku polskim znajduje się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego w Warszawie: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19312, gdzie znajdziecie Państwo również pełne dane kontaktowe do ekspertów KPK w tym zakresie tematycznym.