Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W lipcu zeszłego roku Komisja Europejska powołała grupę wysokiego szczebla ds. uproszczenia w odniesieniu do beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Celem utworzenia owego zespołu złożonego z dwunastu niezależnych ekspertów było opracowanie kompleksowych rozwiązań, które ułatwią małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do unijnego budżetu. Przyczyną tak małego zainteresowania europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi jest szereg skomplikowanych procedur administracyjnych i zawyżonych standardów związanych z otrzymaniem dofinansowania. Komisja dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć efektywność budżetu Unii w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia oraz stabilności w Europie i poza nią. W tym celu przygotowała budżet ukierunkowany na wyniki w 2015 roku. Fundusze unijne będą jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone na wydatki w priorytetowych obszarach, gdzie widoczne są rezultaty. Jestem dumna, że budżet UE umożliwił nam realizację priorytetów politycznych, zapewnienie inwestycji zwiększających zatrudnienie i wzrost gospodarczy oraz bezpieczeństwo obywateli w Europie i poza nią (…). Przegląd budżetu jest początkiem – a nie końcem – dążenia do jeszcze większej koncentracji na wynikach, tak aby mieć pewność, że każde euro pochodzące z budżetu UE zostanie wydane w możliwie najlepszy sposób stwierdziła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kristalina Georgiewa podczas wygłaszania śródokresowego przeglądu wieloletniego budżetu UE (2014-2020) w Strasburgu.

Grupa wysokiego szczebla ds. uproszczenia rozpoczęła swoją działalność w październiku 2015 roku. Przez cały rok koncentrowała się na zmniejszeniu obciążeń administracyjnych utrudniających beneficjentom dostęp do pięciu funduszy. Do tej pory, eksperci mogą pochwalić się opracowaniem kilku zalaceń dotyczących czterech następujących obszarów:

procedur w komunikacji online;

prostrzych metod zwrotu wydatków;

łatwiejszego dostępu do finansowania dla MŚP;

większego wykorzystania instrumentów finansowych.

Niektóre wytyczne zostały już uwzględnione w ww. przeglądzie śródokresowym wieloletnich ram finansowych przygotowanym przez Komisję. Corina Crețu, komisarz ds. polityki regionalnej, oświadczyła, że kompleksowe rozwiązania zaproponowane przez grupę mogą przyczynić się do kształtu polityki spójności po 2020 r. Eksperci zaproponowali zmiany w metodach zwrotu wydatków poprzez rezygnacje z uzasadniania każdej z osobna pozycji kosztów przez beneficjentów. Wnioskodawcy będą mogli korzystać ze stawek ryczałtowych lub cen stałych w przypadku takich kosztów jak ubezpieczenie lub czynsz. Od tej pory przedsiębiorcy będą mogli starać się o przyznanie całych pakietów inwestycyjnych poprzez otrzymywanie pojedynczych zaproszeń do składania wniosków.

Z inicjatywy grupy, w przeglądzie śródokresowym wieloletnich ram finansowych zaproponowano zastosowanie jednolitego zestawu procedur dla wszystkich funduszy obowiązujących każdego wnioskodawcę. Zalecenie z pewnością ułatwi łączenie środków z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych. Ponadto Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej już w 2013 roku wydali rozporządzenie dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020, w którym zostały ujęte wspólne zasady dla wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Poza tym grupa odpowiedzialna jest za nadzorowanie wykorzystania możliwości określonych rozporządzeniem przez każdego z państw członkowskich.

Podsumowując, utworzenie grupy wysokiego szczebla ds. uproszczenia na pewno ułatwi małym podmiotom i przedsiębiorcom typu start-up dostęp do funduszy europejskich, ale również przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Europy. Jak dotąd, około 400 000 małych i średnich przedsiębiorstw skorzystało z budżetu unijnego.

Więcej informacji można znaleźć w pełnym sprawozdaniu grupy na temat ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP.

Cytatowana wyżej wypowiedź wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Kristaliny Georgiewy pochodzi z komunikatu prasowego opublikowanego na stronie Komisji Europejskiej.