Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 27-28 listopada br. odbyła się w Rotterdamie coroczna konferencja, organizowana przez Komisję Europejską Cities Forum 2017 – Working Together for Better Cities. Wydarzenie poświęcone było w całości unijnej polityce miejskiej, a w szczególności pierwszym rezultatom działań, które przyniosły partnerstwa miast i regionów w ramach Agendy Miejskiej UE. Ponadto seminaria poświęcone były obecnym i przyszłym wyzwaniom, przed którymi stoją miasta europejskie, a do których można zaliczyć m.in.: zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, a w szczególności zanieczyszczenie powietrza, odpływ ludności z obszarów wiejskich do miast, terroryzm, nierówności czy wykluczenie społeczne oraz zarządzanie przestrzenią.

Podczas konferencji komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Creţu oraz Vazil Hudák, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaprezentowali nowe narzędzie współpracy między miastami a Komisją Europejską oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, którego celem jest pomoc w odblokowaniu inwestycji i wdrażaniu strategii rozwoju obszarów miejskich.

URBIS (ang. Urban Investment Support) to nowa dedykowana miastom platforma doradztwa inwestycyjnego, utworzona w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). URBIS to narzędzie, które pomoże miastom w planowaniu inwestycji, dzięki czemu będą one mogły przystępować do realizacji dobrze przygotowanych projektów w krótkim i średnim okresie. Platforma została opracowana przez Komisję Europejską (DG REGIO) w partnerstwie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w kontekście Unijnego Punktu Kompleksowej Obsługi Miast i wsparcia ambicji określonych w Agendzie Miejskiej UE.

Istniejące programy doradcze są często organizowane w oparciu o określone sektory, podczas gdy władze miejskie mogą wymagać wsparcia bardziej ukierunkowanego, które uwzględniać będzie zarówno planowanie inwestycji w całym mieście, jak i potrzeby finansowe projektów. URBIS ma za zadanie zapewnić dostarczenie zintegrowanej oferty doradczej uwzględniającej wszystkie powyższe wymagania.
 

W początkowej fazie URBIS będzie składać się z następujących trzech modułów, realizowanych równolegle:
 

Uprości to dostęp do istniejących programów i usług doradczych, a także wypełni istniejące obecnie luki w świadczeniu wsparcia doradczego. URBIS jest zasilany przez specjalnie utworzoną grupę zadaniową w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, które będzie współpracować z zainteresowanymi władzami miejskimi. URBIS będzie opierać się na istniejących pakietach wsparcia doradczego EBI, w tym na lokalnej obecności EBI w państwach członkowskich i programach pomocy technicznej.

Więcej informacji o URBIS dostępnych jest na stronie: http://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm