Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Trzy lata po przyjęciu inicjatywy przewodniej „Unia innowacji” Komitet Regionów dokona próby jej oceny na konferencji w dn. 27 listopada 2013 r. w Brukseli. Będzie to siódme z serii wydarzeń oraz inicjatyw monitorujących Komitetu Regionów, towarzyszących śródokresowemu przeglądowi strategii „Europa 2020”.

W związku z tym, Komitet Regionów zaprasza do wypełnienia ankiety. Kwestionariusz można uzupełnić w dowolnym języku urzędowym UE i zwrócić go w formacie tekstowym do europe2020@cor.europa.eu dnia 27 września 2013 roku. Kwestionariusz jest dostępny na:

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/MonitoringFlagships/Pages/Innovation-Union.aspx.

Dzięki udziałowi w ankiecie stanowisko miast oraz regionów  zostanie uwzględnione podczas debaty na konferencji oraz przyczyni się do sformułowania końcowego wkładu Komitetu Regionów w śródokresowy przegląd strategii „Europa 2020”.

Komitet Regionów zaprasza również do dzielenia się przykładami udanego wdrożenia projektów w własnych okręgach wyborczych w ramach Europa 2020.

Formularz jest dostępny na :

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/MonitoringFlagships/Pages/Innovation-Union.aspx.

Nazwa użytkownika: europe2020guest@cor.europa.eu

Hasło: Europa 2020

Więcej informacji na temat inicjatywy „Unia innowacji”, postrzeganej z pozycji władz lokalnych i regionalnych, można znaleźć w wydanym przez Komitet Regionów podręczniku dla władz lokalnych i regionalnych. Podręcznik zawiera informacje dotyczące realizacji celów strategii „Europa 2020”. Ogólne informacje na temat strategii „Europa 2020” zamieszczono na oficjalnych stronach poświęconych tej strategii.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_pl.htm.