Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

3 kwietnia zostały otwarte konsultacje publiczne w sprawie projektów dot. infrastruktury w zakresie ropy naftowej i inteligentnych sieci energetycznych (ISE), które zostały przedstawione Komisji Europejskiej jako potencjalne projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (z ang. Projects of Common Interest – PCI).
 

Celem konsultacji jest zasięgniecie opinii na temat wykazu dodatkowych projektów zaproponowanych na potrzeby znaku PCI w infrastrukturze energetycznej, których realizacja przyczyni się do rozwoju polityki energetycznej Unii Europejskiej skupiającej się na bezpieczeństwie dostaw, integracji rynku, konkurencyjności i zrównoważonym rozwoju.

CZYM SĄ ISE : Inteligentne Sieci Energetyczne lub Smart Grids to sieć teleinformatyczno-energetyczna. Według definicji Komisji Europejskiej, a dokładniej powołanej przez nią grupy zadaniowej inteligentnych sieci, ISE to „sieci elektroenergetyczne, które są w stanie efektywnie integrować zachowanie i działanie wszystkich podłączonych do nich użytkowników – wytwórców, konsumentów i użytkowników będących zarówno wytwórcami, jak i konsumentami – w celu stworzenia oszczędnego pod względem gospodarczym i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju systemu energetycznego, charakteryzującego się niskim poziomem strat oraz wysoką jakością i bezpieczeństwem dostaw” => w skrócie : są to sieci, które mogą automatycznie monitorować przepływy energii oraz dostosować się odpowiednio do zmian dostaw i zapotrzebowania energii.
 

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ WKŁAD :

obywatele, organizacje oraz organy władzy publicznej muszą wypełnić kwestionariusz online,

dodatkowo respondenci mogą złożyć pisemne stanowisko na podany adres e-mail: ENER-B1-PROJECTS@ec.europa.eu,

otrzymane opinie zostaną opublikowane w internecie,

odpowiedzi można przesyłać w każdym oficjalnym języku UE, biorąc pod uwagę możliwe opóźnienia w tłumaczeniu z niektórych języków, dlatego preferowane są opinie w języku angielskim.
 

Konsultacje publiczne są ważną częścią procesu selekcji. Respondenci proszeni są o wyrażenie ich opinii na temat tego, czy zgłoszony projekt znacząco przyczynia się integracji rynku energii, stabilności, bezpieczeństwa dostaw i konkurencji w Europie i są zatem istotne w kwestii polityki energetycznej UE.

Uwaga : Aby otrzymać status PCI, projekt musi być uznany za niezbędny do realizacji wewnętrznego rynku energii i do osiągnięcia celów polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie niedrogiej, bezpiecznej i zrównoważonej energii.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się już teraz. Konsultacje będą trwały 12 tygodni i zostaną zamknięte 26 czerwca bieżącego roku.
 

JAKIE KORZYŚCI :

Projekty wybrane jako PCI mogą korzystać z:

przyspieszonego planowania i przyznawania zezwoleń,

jednego organu krajowego wydającego pozwolenia,

polepszonych warunków prawnych,

niższych kosztów administracyjnych wynikających ze sprawniejszą oceną oddziaływania na środowisko,

zwiększonego udziału społeczeństwa poprzez konsultacje,

większej widoczności przez inwestorów.

 

Dodatkowo osoby prezentujące swoje projekty są również uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w kwocie 5,35 mld euro w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF).

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku