Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), uwzględniający m.in. wyniki szerokich konsultacji społecznych. Dokument ten określa na jakie cele zostanie wydatkowanych 2,2 mld euro środków UE (łącznie z wkładem krajowym) w naszym województwie.
– Zgodnie z założeniami RPO WP, w latach 2014-2020 w województwie pomorskim najwięcej środków skierowanych zostanie na transport (przede wszystkim zbiorowy), energetykę (głównie efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych), a także na działania związane ze wzrostem zatrudnienia – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Duże znaczenie mieć będzie także edukacja, innowacyjność, wsparcie przedsiębiorców i inwestorów oraz działania związane z wykorzystaniem regionalnego potencjału kulturowo-turystycznego.
W dokumencie wskazano także kwoty przypadające na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – czyli inwestycje, które będą realizowane w latach 2014-2020 w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta. Na ten cel przeznaczonych zostało blisko 255 mln euro, przede wszystkim w zakresie transportu miejskiego, rewitalizacji zdegradowanych obszarów, rozwoju szkół wyższych oraz wzrostu zatrudnienia.
Przyjęcie projektu Programu to kolejny krok przybliżający region do skorzystania ze strumienia środków UE. Jeszcze w lutym br. rozpoczną się konsultacje treści Programu
z polskim rządem, a w kwietniu br. RPO WP zostanie przekazany Komisji Europejskiej w celu rozpoczęcia negocjacji. Prawdopodobnie procedurę uzgodnieniową uda się zakończyć w IV kwartale br.
Z treścią Programu zapoznać się można na: www.strategia2020.pomorskie.eu

Małgorzata Pisarewicz

Źródło: http://urzad.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/2014/rpo_strategia