Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący decyzji, która ma pomóc publicznym służbom zatrudnienia maksymalnie zwiększyć skuteczność ich działań dzięki ściślejszej współpracy.

Zaproponowane przepisy przewidują utworzenie platformy umożliwiającej porównywanie wyników publicznych służb zatrudnienia do odpowiednich poziomów odniesienia, wskazanie najlepszych praktyk i wspieranie wzajemnego uczenia się. Publiczne służby zatrudnienia same stwierdziły, że gdyby taka sieć współpracy istniała, możliwe byłoby wcześniejsze wykrywanie problemów na rynku pracy.

Sieć wspierałaby także praktyczne wdrożenie strategii zatrudnienia przez państwa członkowskie. Dobrym przykładem może tu być wdrażanie gwarancji dla młodzieży uzgodnionych przez Radę Ministrów UE. W ramach tej inicjatywy wzywa się państwa członkowskie do zapewnienia młodym ludziom oferty pracy, możliwości dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub praktyk zawodowych w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia nauki.

Wniosek w sprawie nowych przepisów zostanie teraz przekazany Radzie Ministrów UE i Parlamentowi Europejskiemu w celu przyjęcia go, a od 2014 r. powinno rozpocząć się wdrażanie przepisów.

Istniejąca od 1997 r. nieformalna grupa ekspertów europejskich publicznych służb zatrudnienia przedkłada Komisji w odpowiednim czasie przydatne informacje na temat kwestii zatrudnienia.

Publiczne służby zatrudnienia będą w dalszym ciągu współpracować ze sobą w ramach Eures – unijnej sieci dla osób szukających pracy.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=pl

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=pl