Oferujemy szansę zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności. Informujemy o możliwościach stażowych w naszym Stowarzyszeniu oraz w instytucjach unijnych.

Zapraszamy na staż osoby dorosłe zainteresowane politykami Unii Europejskiej i sprawami województwa pomorskiego, które chcą bliżej poznać naszą pracę i uczestniczyć w naszych działaniach. Znajomość języka angielskiego jest konieczna.

Studenci pomorskich uczelni mogą ubiegać się o staże w ramach programu Erasmus+, który pokrywa koszty utrzymania w Brukseli.

Członkowie Stowarzyszenia mogą oddelegować stażystów do Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli bezpośrednio, bez udziału w naborze. Kandydatów można zgłaszać Stowarzyszeniu w trybie ciągłym, a o przyjęciu kandydatury decyduje spełnienie podstawowych wymagań, kolejność zgłoszeń oraz możliwości organizacyjne Biura.

Nabory

Stowarzyszenie prowadzi nabory na staże w formie konkursu. Informację o otwarciu naboru i wymaganiami zamieszczamy na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych – Facebook i Twitter oraz rozsyłamy do Członków Stowarzyszenia.

Pierwszeństwo w ubieganiu się o staże bezpłatne i płatne, finansowane z budżetu SPUE, mają osoby pochodzące z województwa pomorskiego lub mogące wykazać powiązania z naszym regionem, (np. studia na pomorskiej uczelni).

Informacje praktyczne

Staże mogą trwać od 31 dni do 6 miesięcy. Długość stażu jest ustalana indywidualnie. Najczęściej stażyści wybierają okres 1- 2 miesięcy.
Na płatnym stażu w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli zapewniamy wynagrodzenie w wys. 1000 EUR brutto miesięcznie.
Na stażu bezpłatnym stażysta pokrywa we własnym zakresie koszty swojego utrzymania (transportu, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia NNW za granicą (wystarczające jest posiadanie karty Euro 26 lub ISIC)) oraz inne podstawowe koszty związane z pobytem w Belgii. W przybliżeniu kwota potrzebna na miesięczny pobyt wynosi ok. 500 EUR.

Stażyści uczestniczą w codziennej pracy naszego zespołu. Wspierają pracowników przy organizacji konferencji i warsztatów oraz w nich uczestniczą. Pomagają przy realizacji wizyt studyjnych w Brukseli. Opracowują materiały informacyjne, m.in. o naborach wniosków do programów europejskich, które następnie zamieszczane są na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i przesyłamy Członkom.


Staże w instytucjach unijnych