Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Nabór wniosków do Programu LIFE 2021 został otwarty!

Budżet nowego programu LIFE na lata 2021-2027 został znacząco zwiększony i będzie wynosił 5,43 mld EUR, z czego 64% zostanie przeznaczone na działania w zakresie środowiska. Nowy program wspiera projekty w czterech obszarach:
 – Przyroda i różnorodność biologiczna,
 – Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia,
 – Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej oraz
 – Przejście na czystą energię.
Ponadto, ubiegać się można o granty operacyjne dla organizacji non-profit.

Wnioski można składać poprzez portal Komisji Europejskiej: „Funding & tender”.

Terminy składania wniosków:

Sesje informacyjne online:

Informacje pomocne przy obsłudze portalu „Funding & Tenders”:

Poszukiwanie partnerów do projektu

Oprócz wykorzystania w tym celu portalu „Funding & tender” mogą Państwo zwrócić się również do nas o pomoc. Wystarczy wypełnić w języku angielskim formularz (m.in. krótko o pomyśle na projekt, ekspertyzie i posiadanym doświadczeniu we współpracy międzynarodowej, typie poszukiwanych partnerach) i przesłać go do nas. My wówczas kontaktujemy się z biurami regionalnymi w Brukseli (naszymi odpowiednikami z innych krajów UE, UK) oraz udostępnimy informacje na platformie „European Regions Research and Innovation Network” (ERRIN).