W roku 2020 zorganizowaliśmy osiem spotkań w ramach cyklu Unijni eksperci dla Pomorza

2 i 3 czerwca – „React EU i inne narzędzia walki z kryzysem COVID-19”

W roli eksperta podczas obu spotkań wystąpił Krzysztof Kasprzyk z Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Spotkania dotyczyły nowych Wieloletnich Ram Fiansowych UE wraz ze wszystkimi ich modyfikacjami zaproponowanymi pod koniec maja br. przez Komisję Europejską w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. W obu spotkaniach udział wzięło 30 przedstawicieli władz lokalnych z regionu oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

9 czerwca – „Wyzwania dla Unii Europejskiej w czasie i po pandemii Covid-19″

Celem spotkania było zapoznanie członków Stowarzyszenia z politykami i działaniami Unii Europejskiej w dobie wyzwań związanych z pandemią koronawirusa i sytuacją po pandemii – szczególnie wobec samorządów. Ideą przyświecającą wydarzeniu była również promocja sieci Team Europe oraz zachęcenie Członków Stowarzyszenia do bezpośredniej współpracy z ekspertami tej platformy.

W trakcie debaty przedstawiono różne punkty widzenia (od lokalnego po europejski), związane z działaniami UE w czasie pandemii oraz planowane po jej zakończeniu. W roli ekspertów wystąpili: Piotr Maciej Kaczyński z Team Europe, Rafał Kuligowski reprezentujący gminę Kobylnica (ekspert Team Europe) oraz Krzysztof Kasprzyk z DG REGIO w Komisji Europejskiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

9 lipca – „Europejski Zielony Ład”

Spotkania poświęcone było nowej społeczno-gospodarczej strategii UE – Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Przedstawiono ogólne założenia oraz podstawy strategii na rzecz transformacji gospodarki UE w kierunku dekarbonizacji i gospodarki o obiegu zamkniętego. Omówiono kluczowe inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także plany na rzecz zaangażowania społeczeństwa i utrzymania dialogu w zakresie celów 2030 i 2050. W roli ekspertów Stowarzyszenie gościło: Aleksandrę Tomczak z gabinetu Komisarza Fransa Timmermansa, Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za Europejski Zielony Ład oraz Katarzynę Bałucką-Dębską z Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (CLIMA), pracującej nad Europejskim Paktem Klimatycznym.

29 września – „Europejski Korpus Solidarności”

Spotkanie było okazją dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i jednostek mu podległych, dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów szkół ponadpodstawowych z regionu oraz przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych do zdobycia wiedzy nt. możliwości, jakie oferuje program Europejski Korpus Solidarności. EKS daje młodym Pomorzanom przestrzeń do rozwoju osobistego, ale i nabierania doświadczenia zawodowego. EKS to nie tylko wolontariat – oferuje cenne możliwości odbycia praktyk zawodowych w środowisku, z jakim dana osoba wiąże swoją przyszłość. EKS to jednocześnie szansa dla jednostek oświatowych, ale i centrów usług społecznych na pozyskanie wolontariuszy z innego kręgu kulturowego lub językowego, którzy otworzą nowe możliwości działań oraz wniosą nowe siły w funkcjonowanie jednostek goszczących. W roli ekspertów w spotkaniu udział wzięli: Małgorzata Kozłowska z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, Agnieszka Bielska, koordynatorka EKS w Narodowej Agencji EKS w Polsce, Mateusz Jeżowski, koordynator Zespołu Analityczno-Badawczego w Narodowej Agencji EKS oraz Anna Krzeszowska-Hovanecz, Prezeska Stowarzyszenia „Akwedukt” z Kwidzyna.

20 października – „Zrównoważona i inteligentna mobilność dla regionów i miast”

Celem spotkania było przedstawienie oraz omówienie zrównoważonej i inteligentnej mobilności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu – strategii Komisji Europejskiej oraz inicjatyw, które wspierać będą region oraz miasta w osiągnięciu celu, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu o 90% do 2050 r. Dodatkowo przedstawiona została inicjatywa EIT Urban Mobility – Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ds. mobilności miejskiej, której zadaniem jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań dla miast i regionów w zakresie zrównoważonego transportu. W roli ekspertów w spotkaniu udział wzięli: Marcin Wójcik i Piotr Rapacz z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej, Mirosław Dybowski i Krzysztof Wójcik z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Henrik Morgen z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) ds. mobilności miejskiej.

16 listopada – „Horyzont Europa – przygotowania do nowego programu ramowego”

Webinarium było okazją do zaprezentowania przedstawicielom pomorskiej nauki i pomorskiego biznesu informacji dotyczących ostatniej fazy negocjacji Horyzontu Europa w zakresie budżetu programu, jego harmonogramu, misji i partnerstw. W roli ekspertki w spotkaniu udział wzięła Ewa Kocińska-Lange, Dyrektor ds. Badań i Innowacji w Business & Science Poland w Brukseli.

30 listopada – „Cyfrowa Europa – cyfrowa gmina”

W spotkaniu dotyczącym celów UE na najbliższe lata w zakresie cyfryzacji oraz grantów WiFi4EU w roli ekspertów wystąpili: Paulina Łąk z Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci Komisji Europejskiej oraz Mirosław Mizera, Główny specjalista ds. informatyki w UM w Pruszczu Gdańskim, który na przykładzie swojego miasta zaprezentował doświadczenia związane ze zdobyciem, wykorzystaniem i rozliczeniem grantu na instalację darmowej sieci WiFi w przestrzeni publicznej.