W roku 2021 zorganizowaliśmy pięć spotkań w ramach cyklu "Unijni eksperci dla Pomorza":


30 września – „Zielona transformacja na Pomorzu – klimat i środowisko”

Wydarzenie rozpoczęło serię wydarzeń „Zielona transformacja na Pomorzu”, mające na celu zaprezentowanie możliwości uzyskania unijnego wsparcia finansowego z programów zarządzanym centralnie. Pierwsze wydarzenie poświęcone było zagadnieniom ochrony środowiska oraz zapobieganiu skutkom zmian klimatu – programowi LIFE (z wyłączeniem podprogramu „przejście na czystą energię”) oraz Horyzont Europa (wybrane tematy klastrów 5 i 6). Dyskutowaliśmy na ten temat z przedstawicielami Komisji Europejskiej, krajowych i regionalnych punktów kontaktowych oraz pomorskimi beneficjentami programówWięcej szczegółów.

15 czerwca – „Horyzont Europa – równość płci w R&I”

Zorganizowany dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowo-badawczych webinar zapoczątkował pomorską dyskusję o roli równości płci w badaniach i innowacjach. Spotkanie umożliwiło nie tylko zapoznanie się z nowymi wymaganiami Horyzontu Europa dla tego zagadnienia – zaprezentowanymi z perspektywy europejskiej i krajowej – ale także zawierało element „uczenia się od najlepszych”. Znaczną część wydarzenia poświęcono obowiązkowi wdrożenia Planów Równości Płci, a swoimi dotychczasowymi osiągnięciami w tym zakresie podzielił się zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.

25 maja – „Pomorski wkład w Europejski Nowy Bauhaus i ekologiczno-kulturową transformację”

Spotkanie było poświęcone prezentacji nowej inicjatywy Komisji Europejskiej – „Nowy Europejski Bauhaus”. Zrównoważone projektowanie w ramach nowego Bauhausu ma przyczynić się nie tylko do stworzenia estetycznych, inkluzywnych, przyjaznych do życia przestrzeni, ale przede wszystkim do wsparcia realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i zatrzymania zmian klimatycznych. Więcej szczegółów.

15 kwietnia – „Czas na kolej! Sukcesy i wizja rozwoju pomorskiej kolei”

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć w rozwijaniu kolei na Pomorzu, dyskusji na temat największych wyzwań, a także przedstawienia planów dalszego jej rozwoju w oparciu o unijne cele Europejskiego Zielonego Ładu. Zaprezentowano również tegoroczną inicjatywę Unii Europejskiej „Europejski Rok Kolei”, w ramach której odbyło się to wydarzenie, oraz plany unijne rozwoju i promocji kolei jako zielonego środka transportu, w szczególności ambitne cele niedawno opublikowanej Strategii na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności. Więcej szczegółów. 

25 lutego – „Inicjatywa REACT-EU, czyli odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys COVID-19”

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z inicjatywą Unii Europejskiej REACT-EU, która obejmuje dodatkowe środki w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Ma ona na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Pakiet ratunkowy zakłada jak najszybsze uruchomienie inwestycji w walce z kryzysem COVID-19, przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i wzmocnienia jej odporności na wypadek potencjalnych przyszłych kryzysów. Więcej szczegółów.